RÅ 2008 not 122

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kommunens kostnadsansvar för gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan vid växelvis boende / Laglighetsprövning enligt kommunallagen (kommuns kostnadsansvar för gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan vid växelvis boende, prejudikatskäl)

Not 122. Överklagande av Kungsbacka kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning i Kungsbacka kommun beslutade den 28 september 2004 att avslå U-B.A:s ansökan om resebidrag för sin dotter med motiveringen att dottern inte hade sex kilometer till skolan från folkbokföringsadressen. U-B.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Hallands län som genom dom den 10 december 2004 upphävde beslutet såsom stridande mot lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Sedan Kungsbacka kommun överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg den 2 juni 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - Kungsbacka kommun överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av länsrättens dom. Kommunen anförde bl.a. följande. Målet rör rätten till skolskjuts för elever inom gymnasieskolan, som är en frivillig skolform. Frågan om skolskjuts inom den obligatoriska grundskolan har prövats av Regeringsrätten genom RÅ 2002 ref. 91. Länsrätten har i sin dom hänvisat till detta avgörande och uppenbarligen funnit att rätten till skolskjuts inom gymnasieskolan är likställd med rätten till skolskjuts inom grundskolan. Det går emellertid inte att tillämpa principerna från den obligatoriska grundskolan, där rätten till skolskjuts följer av skollagen (1985:1100), på den frivilliga gymnasieskolan där rätten till skolskjuts grundas på lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Frågan om skolskjuts i gymnasieskolan har prejudikatintresse. Länsrättens avgörande vilar på principen om skolplikt men nu aktuell fråga rör en frivillig skolform där skolplikt saknas. Regeringsrättens avgörande rörande grundskolan kan därmed inte uppfylla behovet av prejudikat för denna typ av ärenden. -Regeringsrätten (2008-08-27, Eliason, Stävberg, Kindlund, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Av 2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor följer att den kommun som enligt 1 kap. 15 § skollagen är elevens hemkommun ska ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Bestämmelsen gäller för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Kommunens ansvar gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. - Målet rör i sak frågan om kommunen har att ansvara för en gymnasieelevs kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan vid växelvis boende när eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och färdvägen till den förälder där eleven är folkbokförd är kortare än sex kilometer men färdvägen till den andra föräldern är mer än sex kilometer. Denna fråga har inte besvarats i rättstillämpningen. Prövningstillstånd i kammarrätten borde därför ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Kungsbacka kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av kommunens överklagande av Länsrättens i Hallands län dom den 10 december 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2008-06-11, Törnqvist)