Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1110 i lydelse enligt SFS 2010:1250
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag.

2 §  För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

 • RÅ 2010:26:Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda är belägna i en annan kommun. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

3 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas.

Ändringar

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Lag (1993:801) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:406, Prop. 1992/93:230, Bet. 1992/93:UbU17
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1999:1403) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2010:873) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:1249) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1250) om ändring i lagen (2010:873) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 § i 2010:873