RÅ 2008 not 130

När domstol, med bifall till parts överklagande, beslutat att vård skulle upphöra hade parten inte rätt till prövning av ansökan om resning i målet / När domstol, med bifall till parts överklagande, beslutat att vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga skulle upphöra hade parten inte rätt till prövning av ansökan om resning i målet

Not 130. Ansökan av E.S. om resning i mål angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Socialnämnden i Leksands kommun avslog den 23 september 2003 E.S:s begäran om att vården enligt LVU av hennes son S. skulle upphöra. Sedan E.S. överklagat beslutet hos Länsrätten i Dalarnas län beslutade länsrätten i dom den 29 januari 2004, med bifall till hennes överklagande, att vården av S. skulle upphöra. Socialnämnden överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall, som i dom den 18 maj 2004 avslog överklagandet (mål nr 446-04). - E.S. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2008-09-25, Nordborg, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I regleringen av resningsinstitutet i 11 kap. 11 § regeringsformen och 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) saknas bestämmelser om vem som har rätt att ansöka om resning. Enligt doktrin och praxis gäller som huvudregel att förutsättningarna för sådan talerätt överensstämmer med dem som uppställts för att överklaga i ordinär väg, dvs. att det angripna beslutet angår klaganden/sökanden och gått honom eller henne emot (jfr 33 § förvaltningsprocesslagen och RÅ 2003 ref. 18). - Kammarrättens dom har inte gått E.S. emot. Hennes ansökan om resning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar E.S:s ansökan om resning. (fd II 2008-09-09, Hartmann)