RÅ 2008 not 141

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för en kapitalförsäkring skulle avdrag göras för utbetalningar från försäkringen (förhandsbesked)

Not 141. Överklagande av Allmänna ombudet hos Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade Allmänna ombudet hos Skatteverket om omkostnadsbeloppet för en kapitalförsäkring påverkades av utbetalningar från försäkringen (fråga 1) och i så fall på vilket av olika alternativa sätt (fråga 2). -Skatterättsnämnden (2008-06-02, André, ordf., Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked. Kapitalförsäkringens omkostnadsbelopp ska reduceras med ett belopp motsvarande summan av de från försäkringen erhållna utbetalningarna. - A tecknade i juli 2000 en kapitalförsäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv med en engångspremie på 1 200 000 kr. Från försäkringen utbetalades varje månad ett visst belopp baserat på värdet av fondandelar kopplade till försäkringen. Den 1 september 2005 överlät A försäkringen till sin make för 249 807 kr vilket motsvarade försäkringens marknadsvärde. Fram till överlåtelsen hade avrundat 618 149 kr utbetalats från försäkringen. - I sin inkomstdeklaration för taxeringsåret 2006 yrkade A avdrag med 70 procent av uppkommen kapitalförlust. Kapitalförlustens storlek beräknades med utgångspunkt i att det av försäkringens ursprungliga omkostnadsbelopp om 1 200 000 kr återstod 581 851 kr (1 200 000 - 618 149) vid överlåtelsetidpunkten. - Skatteverket beslutade att medge avdrag med ett lägre belopp med hänvisning till att resterande omkostnadsbelopp endast uppgick till 328 608 kr. Grunden för verkets uppfattning var att varje utbetalning från försäkringen skulle ses som en delavyttring. En sådan delavyttring ansågs i och för sig vara skattefri men utbetalningen skulle minska omkostnadsbeloppet i samma proportion som den mellan utbetalningens storlek och värdet på försäkringen omedelbart före utbetalningstillfället. - Allmänna ombudet, som instämmer i Skatteverkets bedömning, vill få frågan prövad i ett förhandsbesked. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Ett undantag för skatteplikt vid avyttring av kapitalförsäkringar finns i 44 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bestämmelsen, som infördes år 2007, tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2008 eller senare. - De regler som gäller vid 2006 års taxering kan sammanfattas på följande sätt. Av praxis framgår att en överlåtelse av en kapitalförsäkring ska behandlas enligt bestämmelserna för inkomst av kapital och att kapitalvinst eller kapitalförlust ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (RÅ 2003 ref. 1). I domen anges också att utgifter för premier ingår i omkostnadsbeloppet. Enligt 8 kap. 14 § IL är ersättningar som betalas ut på grund av en kapitalförsäkring skattefria. En utbetalning utlöser således inte någon kapitalvinstbeskattning (jfr 42 kap. 1 § IL). Närmare regler om hur utbetalningar ska påverka omkostnadsbeloppet saknas. - Av det anförda får anses följa att belopp som utbetalas från en kapitalförsäkring under innehavstiden bör minska omkostnadsbeloppet vid beräkning av kapitalförlust när försäkringen avyttras. - Den återstående frågan är då om omkostnadsbeloppet ska reduceras med de utbetalda beloppen eller om en proportionering ska ske. - Enligt Skatterättsnämndens uppfattning talar övervägande skäl för att omkostnadsbeloppet i ett fall som det förevarande ska minskas med de fram till försäljningen erhållna skattefria utbetalningarna. - Allmänna ombudet hos Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet avseende fråga 1 och ompröva det avseende fråga 2. - A bestred den yrkade ändringen. - Regeringsrätten (2008-10-10, Heckscher, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens fastställer förhandsbeskedet. (fd I 2008-09-17, Wahren).