RÅ 2008 not 146

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / För att anpassa byggrätten på viss fastighet till befintliga förhållanden (avslag)

Not 146. Ansökan av S.F. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Byggnadsnämnden i Helsingborgs kommun beslutade den 15 februari 2005 att anta detaljplan för fastigheten Kålhuvudet 14, Planteringen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Skåne län överklagandet i beslut den 8 december 2000. - S.F. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde bl.a. följande. Orsaken till planändringen är att bygglov felaktigt har beviljats på Kålhuvudet 14, som redan var överetablerad. Ytterligare bygglov har därefter beviljats. Kammarrättens beslut i bygglovsärendet har inte beaktats. Plan- och bygglagen (1987:10) har inte följts. Dessutom framförde han kritik mot kommunens handläggning och länsstyrelsens bedömningar.Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-05-24)avslog överklagandet med följande motivering. Regeringen har i aktuellt ärende endast att pröva den nu överklagade detaljplanen. Frågor som rör beviljade bygglov eller utförda åtgärder inom planområdet prövas i annan ordning. - Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Regeringen finner vidare att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för S.F. inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad S.F. framfört om vald planutformning eller om syftet med planändringen utgör inte skäl för att regeringen med anledning av hans överklagande ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad S.F. framfört om länsstyrelsens bedömningar eller hans invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - S.F. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Han anförde i huvudsak att byggnadsnämnden ändrade planen för att ”rädda sitt eget skinn”. Byggnadsnämnden beviljade tidigare bygglov för fastigheten, som då redan var överetablerad, och hans överklagande avseende detta bygglov bifölls av kammarrätten. - Regeringsrätten (2008-10-23, Heckscher, Wennerström, Stävberg, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av punkten 2 övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Målet gäller Byggnadsnämndens i Helsingborgs kommun beslut att anta en detaljplan för fastigheten Kålhuvudet 14. Genom planen anpassas byggrätten till befintliga förhållanden. Regeringen har i det nu klandrade beslutet inte funnit skäl att upphäva planbeslutet. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som S.F. angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2008-10-01, Öjemark)