RÅ 2008 not 147

Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Uppdrag getts åt vissa myndigheter att redovisa förslag till nyttjanderättsavtal avseende skogsmarker / Beslut ansågs inte utgöra myndighetsutövning mot enskild och kunde därför inte bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit att / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då beslutet avsett uppdrag åt vissa myndigheter att redovisa förslag till nyttjanderättsavtal avseende skogsmarker

Regeringen

Not 147. Ansökan av Grans sameby m.fl. samebyar om rättsprövning av beslut om uppdrag avseende nyttjanderätt till skogsmarker. - Regeringen beslutade den 21 juni 2006 att uppdra åt Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket att redovisa förslag till nyttjanderättsavtal mellan Sveaskog AB och respektive myndighet om nyttjanderätt för Sveaskog avseende produktiv skogsmark som tillhör staten och som myndigheterna förvaltar eller har nyttjanderätt till. Regeringen beslutade vidare att myndigheterna i samverkan med Sveaskog översiktligt ska inventera och efter hörande av berörda myndigheter till regeringen redovisa övrig skogsmark nedanför odlingsgränsen och utanför renbetesfjällen som skulle kunna komma ifråga för Sveaskogs kommande nyttjanderätt. I beslutet anges att nyttjanderättsavtalen ska godkännas av regeringen. - Grans sameby m.fl. samebyar ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen. De anförde bl.a. följande. Det avtal som ska ingås mellan myndigheterna Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket å ena sidan och Sveaskog å den andra är ett offentligrättsligt avtal som gäller förvaltningen av statlig mark där samtliga samebyar är rättighetshavare vid sidan av staten. Samerna och samebyarna borde ha fått vara delaktiga i förvaltningsbeslutet som part eller med part jämställd (saklegitimerad). Regeringens beslut strider därför mot 1 kap. 9 § och 7 kap. 2 §regeringsformen samt 16 och 17 §§förvaltningslagen (1986:223) genom att regeringen inte beaktat allas likhet inför lagen samt inte iakttagit saklighet och opartiskhet och inte gett samebyarna tillfälle att yttra sig i regeringsärendet. Hanteringen av förvaltningsärendet strider mot förvaltningsrättsliga grundsatser om parts insyn i utredningsmaterialet och myndighetens kommunikationsplikt. Regeringens beslut innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas till ett aktiebolag. Detta är inte möjligt utan stöd i lag. Sådant lagstöd saknas och beslutet strider därmed mot 11 kap. 6 § regeringsformen. Riksdagen har uttalat att all statlig mark ovan odlingsgränsen ska ägas och förvaltas av staten och inte av aktiebolag. Regeringens beslut strider därmed mot 9 kap. 9 § regeringsformen. Tolkningen av aktuella stadganden och regeringens beslut ska göras i ljuset av Sveriges folkrättsliga åtaganden. -Regeringsrätten (2008-10-23, Heckscher, Wennerström, Nord, Stävberg, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt punkten 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2006 års lag ska den upphävda lagen dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet, om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - Enligt 1 § 1988 års lag ska på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen domstol pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan enligt detta lagrum gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Det nu klandrade beslutet meddelades innan 2006 års lag trädde i kraft och den upphävda lagen ska således alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av beslutet, om ansökan kunde ha prövats enligt den lagen. Regeringsbeslutet avser ett uppdrag till Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket att utarbeta förslag till nyttjanderättsavtal och innebär inte myndighetsutövning mot enskild. Beslutet kan därför redan av det skälet inte bli föremål för rättsprövning enligt 1988 års lag. Eftersom regeringsbeslutet vidare inte innefattar någon prövning av civila rättigheter eller skyldigheter som tillkommer samebyarna är inte heller 2006 års lag tillämplig. Ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2008-10-01, Öjemark)