RÅ 2008 not 149

Ansökan av Ronneby Miljö & Teknik AB om resning i mål om inkomsttaxering

Not 149. Ansökan av Ronneby Miljö & Teknik AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Regeringsrätten beslutade den 30 december 2004 att inte meddela Ronneby Miljö & Teknik AB, tidigare Ronneby Energi AB och Ronneby VA AB, prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering 1992-1996 och 1998-2001 (mål nr 6430-6435-02 och 6546-6552-02). - Bolaget ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2008 ref. 19 medgett avdrag för hyra av mark för ledningsändamål. Bolaget har förvägrats avdrag för samma ersättningar som i nämnda mål sedan 1992 års taxering. För taxeringsåren före 2003 års taxering är det inte längre möjligt att begära rättelse med stöd av de allmänna bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324). Bolaget har därför drabbats av en felaktig rättstillämpning avseende stora belopp och under lång tid vilket utgör synnerliga skäl för resning. -Regeringsrätten (2008-10-30, Heckscher, Wennerström, Stävberg): Skälen till Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ändrad praxis - i detta fall med utgångspunkt i rättsfallet RÅ 2008 ref. 19 - är inte i sig skäl för att bevilja resning. Inte heller i övrigt har det kommit fram att det finns skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-10-21, Norling)