RÅ 2008 not 17

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (närmare utredning om alternativa arbeten saknades) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då närmare utredning om alternativa arbeten saknades

Not 17. Överklagande av T.Ö. ang. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring. - Försäkringskassan fann i beslut den 30 september 2003 att T.Ö. inte var berättigad till arbetsskadelivränta. Som skäl för beslutet anfördes bl.a. följande. T.Ö. har i sitt arbete som programmerare varit utsatt för skadlig inverkan som orsakat arm- och handbesvär och han bedöms på grund av dessa besvär inte längre kunna arbeta med programmering. Hans förmåga att skaffa inkomst genom arbete kan dock inte anses nedsatt med minst en femtondel. T.Ö. är utbildad civilingenjör och har i tjugo års tid arbetat som elingenjör och i två års tid som programmerare. Med den utbildning och arbetslivserfarenhet som han har anses han kunna stå till arbetsmarknadens förfogande inom ingenjörs- och dataområdet och därigenom skaffa sig inkomst i nivå med den han hade vid skadetillfället. Att han själv valt att ta tjänstledigt och arbeta som personlig assistent med betydande inkomstförlust som följd kan inte ersättas genom arbetsskadeförsäkringen. - T.Ö. överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas livränta med ett rimligt belopp. Han anförde bl.a. att han klarade av att arbeta som personlig assistent och att annat arbete inte gått att få med tanke på ålder, gammal utbildning och arbetsskada. Han anförde vidare att kassan inte hade gjort någon ordentlig utredning utan endast uttalat sig svepande om hans möjligheter till annat arbete och en annan inkomst. Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 17 januari 2005. T.Ö. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som den 12 augusti 2005 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - T.Ö. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten. - Försäkringskassan medgav att T.Ö. beviljades prövningstillstånd i kammarrätten med hänvisning till att utredningen i ärendet varit bristfällig. -Regeringsrätten (2008-01-29, Billum, Wennerström, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att prövningstillstånd meddelas av kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Enligt 4 kap. 1 § första stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring har en försäkrad som till följd av arbetsskada har fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel, om nedsättningen är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år, rätt till ersättning i form av livränta för den inkomstförlust som uppkommer. - Enligt 4 kap. 3 § första stycket samma lag ska den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete bedömas med beaktande av vad som rimligen kan begäras av honom eller henne med hänsyn till arbetsskadan, hans eller hennes utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omständigheter. I fråga om en äldre försäkrad ska hänsyn främst tagas till hans eller hennes förmåga och möjlighet att skaffa sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han eller hon utfört tidigare eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. - I förarbetena (prop. 1975/76:197 s. 74) har uttalats följande. Den försäkrades kvarvarande förvärvsförmåga måste klarläggas. Då kan såväl faktiska som beräknade omständigheter ha betydelse. Hänsyn kan t.ex. tas till hans medicinska status, den inkomst som han trots skadan faktiskt har, hans utbildning, tidigare verksamhet, ålder, bosättningsförhållanden, rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter samt hans situation på arbetsmarknaden. - Försäkringskassans utredning i ärendet i detta hänseende består av de svar T.Ö. lämnat på en del frågor kassan ställt angående hans utbildning m.m. Vidare finns ett intyg från hans tidigare arbetsgivare och ett läkarintyg av en distriktsläkare på en vårdcentral. - Försäkringsläkaren har i ett yttrande den 5 juni 2003 anfört att det framgår av intyget från distriktsläkaren att T.Ö. har kvarstående symtom som förhindrar honom att utföra tidigare arbete som programmerare. Han bedöms kunna utföra alla andra arbeten som inte kräver normal finmotorik i höger hand. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Den utredning som finns i målet avser T.Ö:s personliga förhållanden och innehåller också en bedömning av på vilket sätt hans besvär hindrar honom att fortsätta i det arbete han lämnat. Det finns dock inte någon närmare utredning avseende vilka arbeten som skulle kunna vara lämpliga för T.Ö. med hänsyn till hans skada, utbildning, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet. Inte heller finns uppgifter om inkomstläget i sådana arbeten. - Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att de bedömningar angående livränta som Försäkringskassan och länsrätten har gjort i målet inte kan anses vila på ett fullgott underlag. Det har därmed funnits skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar T.Ö. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 17 januari 2005. - Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2008-01-09, Runsten)