RÅ 2008 not 170

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Fråga om oriktig uppgift i inkomstdeklaration om avdrag för ingående mervärdesskatt föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut

Not 170. Överklagande av Länsförsäkringar Västernorrland ang. eftertaxering för 1996 för inkomst. - Länsförsäkringar Västernorrland gjorde i sin självdeklaration vid 1996 års taxering avdrag för ingående mervärdesskatt med visst belopp. Avdraget, som avsåg mervärdesskatt hänförlig till vissa finansiella tjänster, medgavs vid taxeringen. Sedan bolaget yrkat återbetalning av mervärdesskatt med motsvarande belopp medgav skattemyndigheten återbetalning av ett belopp om 633 137 kr. - Riksskatteverket överklagade taxeringen och yrkade att bolaget skulle eftertaxeras till statlig inkomstskatt med 633 137 kr. Verket anförde bl.a. följande. Genom rättsfallet RÅ 1999 not. 245 klargjordes att avdrag för ingående mervärdesskatt kunde medges försäkringsbolag för vissa finansiella tjänster. Tidigare var rättsläget oklart i det avseendet. Med anledning av den osäkerhet som rådde har berörda företag vid 1996 års taxering normalt dragit av den mervärdesskatt som belöper på de finansiella tjänsterna som omkostnad vid beräkning av rörelsevinsten i stället för att yrka avdrag för den som ingående mervärdesskatt. Detta har i regel skett utan att det angetts i avlämnade inkomstskattedeklarationer. Nu yrkar många av dessa företag att avdrag i stället ska ske i form av ytterligare avdrag för ingående mervärdesskatt. Om sådant avdrag medges kommer avdrag för samma belopp att medges såväl inkomst- som mervärdesskattemässigt om inte eftertaxering sker till statlig inkomstskatt för beloppet. Bolaget har inte i sin självdeklaration öppet redovisat hur den ifrågavarande mervärdesskatten har behandlats i inkomstredovisningen. Därför yrkar verket att en motsvarande höjning sker av inkomsttaxeringen genom eftertaxering. - Länsrätten i Västernorrlands län biföll i dom den 8 oktober 2003 Riksskatteverkets överklagande och eftertaxerade bolaget med 633 137 kr. Länsrätten avslog bolagets yrkande om ersättning för kostnader i målet. - Sedan bolaget överklagat länsrättens dom avslog Kammarrätten i Sundsvall överklagandet i dom den 20 december 2005 jämte av bolaget framställt yrkande om ersättning för kostnader. - Bolaget överklagade kammarrättens dom och yrkade att eftertaxeringen skulle undanröjas och att bolaget beviljades ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. för sina kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten med sammanlagt 79 875 kr. - Skatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet såvitt gäller eftertaxeringen och medgav att bolaget beviljades ersättning för kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten med sammanlagt 10 000 kr. -Regeringsrätten (2008-12-09, Billum, Nordborg, Knutsson, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten har i domar den 26 april 2006 (mål nr 8091-03 och 5291-04) - där frågan var densamma som i detta mål - funnit att grund för eftertaxering inte förelegat. Det saknas anledning att göra någon annan bedömning nu. Överklagandet ska därför bifallas i denna del. - Länsförsäkringar Västernorrland har vunnit bifall till sitt yrkande att eftertaxeringen ska undanröjas och har därför rätt till ersättning för de kostnader som skäligen behövts för att ta till vara dess rätt. Bolaget bör beviljas ersättning för sina kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten med sammanlagt skäliga 10 000 kr. -Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och undanröjer eftertaxeringen. - Regeringsrätten beviljar Länsförsäkringar Västernorrland ersättning av allmänna medel för kostnader med 10 000 kr. (fd II 2008-11-12, H. Dunnington)