RÅ 2008 not 19

Tillhandahållande av IT-tjänster från bolagsman i ett handelsbolag till handelsbolaget ansågs som skattepliktig omsättning (förhandsbesked)

Not 19. Överklagande av X mervärdesskattegrupp och Y HB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X mervärdesskattegrupp och Y HB om vissa tillhandahållanden av IT-tjänster från det norska bolaget Z AS, bolagsman i Y HB, till Y HB utgjorde skattepliktiga omsättningar för vilka mervärdesskattegruppen var skattskyldig. -Skatterättsnämnden (2007-03-12, Wingren, ordf., Edlund, Eriksson, Peterson, Rabe, Svanberg): Förhandsbesked.X mervärdesskattegrupp är skattskyldig för förvärven från Z AS. - Motivering. Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana elektroniska tjänster som Z AS tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett land utanför EG till en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av tjänsten är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare. - Vid tillämpningen av bestämmelserna i ML får under vissa förutsättningar, som anges i 6 a kap. ML, två eller flera näringsidkare anses som en enda näringsidkare. Dessa bildar då en mervärdesskattegrupp, vilket bl.a. innebär att omsättning av varor och tjänster mellan företagen i gruppen inte anses som omsättningar utan som interna transaktioner inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). Vid transaktioner mellan ett företag i gruppen och ett utomstående företag inträder gruppen som skattesubjekt. - X AB är grupphuvudman i mervärdesskattegruppen. Ett av X AB och det norska dotterbolaget Z AS bildat handelsbolag, Y HB, skall ingå i gruppen. Enligt bolagsavtalet skall detta handelsbolag tillhandahålla IT-tjänster till företag inom försäkringsbranschen. - Förvaltningen av handelsbolagets angelägenheter skall enligt bolagsavtalet skötas av bolagsmännen Z AS och X AB. Handelsbolaget kommer att ha tre personer anställda. I Z AS:s förvaltning ingår enligt vad som anges i bolagsavtalet bl.a. att tillhandahålla handelsbolaget IT-driftstjänster. För denna förvaltning erhåller bolaget marknadsmässigt arvode. Förvaltningen innebär enligt vad som närmare upplysts att Z AS i eget namn upphandlar och förvärvar IT-tjänster från utomstående leverantörer samt att dessa tjänster, i handlingarna benämnda bl.a. "råmaterialet", levereras till handelsbolaget. De i handelsbolaget anställda åligger det därefter att sammanställa och bearbeta materialet. I detta bearbetade skick tillhandahålls därefter enligt ett särskilt avtal om IT-produktion m.m. IT-produkterna till ett annat av X AB ägt bolag, som också ingår i mervärdesskattegruppen. Detta bolag bearbetar i sin tur materialet ytterligare för en anpassning till X-koncernens verksamhet och säljer sedan IT-tjänsterna till företag såväl inom som utanför gruppen. - Den fråga som mervärdesskattegruppen önskar få besvarad är huruvida tillhandahållandena av IT-tjänsterna till handelsbolaget från det norska bolaget Z AS utgör förvärv av tjänster som medför skattskyldighet för förvärvaren enligt de ovan redovisade bestämmelserna och således i detta fall för mervärdesskattegruppen. Mervärdesskattegruppen har därvid anfört att Z AS utför tjänsterna i egenskap av bolagsman i handelsbolaget och att tillhandahållandena därför enligt praxis inte utgör några omsättningar i mervärdesskattehänseende. - Nämnden gör följande bedömning. - Delägare i handelsbolag, som varit verksam i bolaget genom att i dess namn tillhandahålla utomstående personer tjänster för vilka ersättningen uppburits av handelsbolaget, har ansetts delta i bolagets förvaltning i enlighet med bolagsändamålet och inte för egen räkning omsätta tjänster till handelsbolaget. Inte heller då tillhandahållandena bara indirekt varit erforderliga för handelsbolagets utåtriktade verksamhet, såsom i fråga om handelsbolagets allmänna organisation och drift, har bolagsmannens tillhandahållanden ansetts som omsättningar. - Det nu sagda utesluter emellertid inte att en bolagsman kan ingå särskilda avtal med bolaget och självständigt i eget namn och för egen räkning omsätta tjänster (jfr RÅ 2005 ref. 19). Sådana avtal har inte heller enligt EG-rätten ansetts ingå i förvaltningen och företrädandet av bolaget utan har ansetts som tillhandahållanden av tjänster i mervärdesskattehänseende (jfr EG-domstolens dom i mål C-23/98 ang. J. Heerma som gällde bolagsmans uthyrning av en byggnad till bolaget). - För att det enligt ovan nämnda praxis skall vara fråga om en förvaltningsåtgärd i handelsbolaget får ett krav anses vara att bolagsmannen i enlighet med bolagsändamålet representerar handelsbolaget antingen genom att i bolagets namn tillhandahålla tjänster i bolagets yrkesmässiga verksamhet eller genom att på annat sätt verka i bolaget för denna verksamhet. I förevarande fall får det väsentliga i vad som betecknas som Z AS:s förvaltning antas vara att tillhandahålla IT-tjänster mot marknadsmässigt arvode och att det som utgör handelsbolagets yrkesmässiga verksamhet, dvs. förädling och vidareförsäljning av IT-tjänster, ombesörjs av dem, som är anställda i handelsbolaget. Skäl föreligger således inte att behandla Z AS tillhandahållanden på annat sätt än om vad som hade varit fallet om tjänsterna tillhandahållits av utomstående. Bolaget omsätter därför skattepliktiga tjänster. - Mot bakgrund av det anförda och då övriga förutsättningar för skattskyldighet är uppfyllda blir mervärdesskattegruppen skattskyldig i Sverige för omsättningarna. Denna bedömning får också anses stå i överensstämmelse med EG-rätten. - Mervärdesskattegruppen och Y HB överklagade och yrkade att varken mervärdesskattegruppen eller Y HB skulle vara skattskyldig till mervärdesskatt avseende de IT-tjänster som tillhandahölls Y HB. Mervärdesskattegruppen och Y HB åberopade RÅ 2001 ref. 60, Regeringsrättens avgörande i mål nr 4453-2000, "advokatfallet" och RÅ 2005 ref. 19. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2008-01-30, Heckscher, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. (fd I 2008-01-09, Wahren)