RÅ 2008 not 20

Vid ny beräkning av skattetillägg efter det att utgående mervärdesskatt sänkts hade hänsyn inte tagits till utgående skatt som den skattskyldige redovisat (bifall) / Vid ny beräkning av skattetillägg efter det att utgående mervärdesskatt sänkts hade hänsyn inte tagits till utgående skatt som den skattskyldige redovisat (resningsärende, bifall)

Not 20. Ansökan av B.O. om resning i mål om skattetillägg. - B.O. redovisade i avlämnade skattedeklarationer för beskattningsåren 1998 och 1999 ingående och utgående mervärdesskatt med vissa belopp. Skattemyndigheten i Göteborg påförde honom på skönsmässiga grunder ytterligare utgående mervärdesskatt med 8 625 kr per redovisningsperiod för nämnda år samt skattetillägg med 20 procent av höjningsbeloppen. B.O. överklagade men Länsrätten i Göteborg avslog överklagandena i domar den 14 juni 2002. I lagakraftvunna domar den 2 mars 2005 bestämde Kammarrätten i Göteborg den utgående mervärdesskatten till 6 900 kr per månad. - Till följd av kammarrättens domar beslutade Skatteverket genom omprövningsbeslut den 16 mars 2005 att påföra B.O. skattetillägg på ett underlag av 6 900 kr för respektive redovisningsperiod. Omprövningsbeslutet överklagades inte. - B.O. ansökte om resning av kammarrättens domar såvitt avsåg påförda skattetillägg och anförde bl.a. följande. Skattetilläggen har beräknats på ett underlag av 6 900 kr utan hänsyn till den utgående mervärdesskatt han redovisat tidigare. Skattetillägg ska bara utgå på mellanskillnaden mellan 6 900 kr och redovisat belopp för respektive period. - Skatteverket anförde i yttrande att samtliga aktuella skattetillägg torde vara för högt beräknade. -Regeringsrätten (2008-01-30, Billum, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av handlingarna i målen framgår att B.O. till följd av kammarrättens domar har blivit påförd skattetillägg med för höga belopp. Resning bör därför beviljas. - Regeringsrätten förklarar, med beviljande av resning i kammarrättens mål, att skattetillägg ska påföras på ett underlag som utgör skillnaden mellan av kammarrätten fastställd utgående mervärdesskatt och av B.O. redovisad utgående mervärdesskatt. Det ankommer på Skatteverket att företa en ny beräkning av påförda skattetillägg. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och överlämnar handlingarna i målen till Skatteverket för handläggning i enlighet med det anförda. - Regeringsråden Wennerström och Knutsson var skiljaktiga och anförde: Kammarrätten har i sina domslut för aktuella redovisningsperioder bestämt den utgående skatten till 6 900 kr. Skatteverket har i yttrande anfört bl.a. att verket med hänsyn till att kammarrätten inte uttalat sig om skattetilläggen i domsluten borde ha räknat om skattetilläggen med stöd av 15 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483) och att B.O. rätteligen borde ha påförts skattetillägg på mellanskillnaden mellan 6 900 kr och det belopp som han deklarerat för respektive period. - B.O:s ansökan om resning får förstås så att han vill få till stånd en ändring av Skatteverkets beslut den 16 mars 2005 att påföra honom skattetillägg på ett underlag om 6 900 kr för skilda redovisningsperioder. Då Skatteverkets beslut inte överklagats ankommer det enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. Ansökningen ska därför enligt vår mening avvisas och överlämnas till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd II 2008-01-09, Löndahl)