RÅ 2008 not 23

Beslut om varning undanröjdes eftersom det till grund för varningen meddelade ordningsföreläggandet undanröjts

Not 23. Överklagande av M.R. ang. körkort. - Enligt ett den 12 april 2004 godkänt föreläggande av ordningsbot hade M.R. samma dag gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade med anledning härav den 21 september 2006 att meddela M.R. varning. M.R. överklagade beslutet hos Länsrätten i Mariestad som i dom den 1 november 2006 avslog överklagandet. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 29 november 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - M.R. fullföljde sin talan och anförde bl.a. att han inte körde bilen den aktuella dagen. Han hänvisade vidare till ett mål vid Uddevalla tingsrätt. - Länsstyrelsen ansåg att beslutet om varning borde undanröjas eftersom Uddevalla tingsrätt undanröjt ordningsföreläggandet. -Regeringsrätten (2008-01-31, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen (1998:488) ska ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning, när det gäller frågan om brott föreligger, grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. - Uddevalla tingsrätt har i beslut den 27 februari 2007 undanröjt den ordningsbot som låg till grund för beslutet att meddela M.R. varning. Någon grund för körkortsingripande i anledning av denna ordningsbot finns således inte längre. Med hänsyn till omständigheterna bör M.R:s överklagande därför bifallas på så sätt att underinstansernas avgöranden undanröjs. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer underinstansernas avgöranden. (fd II 2008-01-09, Hofvander)