RÅ 2008 not 24

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Föräldrapenning (tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske) / Föräldrapenning (tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske, prejudikat- och ändringsskäl) / Föräldrapenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om tillämpningen av sammanläggningsreglerna i EG:s förordning 1408/71 när det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske, prejudikat- och ändringsskäl)

Not 24. Överklagande av E.B. ang. prövningstillstånd i mål om föräldrapenning. - E.B. var bosatt i Schweiz sedan år 1994. Hon arbetade där till dess att hon den 19 mars 2002 födde en dotter. Familjen flyttade till Sverige den 1 september 2002. E.B:s man började omedelbart arbeta i Sverige. Själv var hon ledig från förvärvsarbete för att ta hand om dottern. Hon begärde hos Försäkringskassan föräldrapenning fr.o.m. den 16 mars 2003 beräknad med utgångspunkt i den inkomst som hon hade haft i sitt arbete i Schweiz. - Försäkringskassan beslutade den 7 april 2003 att betala ut föräldrapenning till E.B. med 150 kr per dag. Vid omprövning den 13 juni 2003 ändrade kassan inte det tidigare beslutet. Som skäl angav Försäkringskassan bl.a. följande. För att en förälder under de första 180 dagarna ska få föräldrapenning som motsvarar den sjukpenninggrundade inkomsten krävs att föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse har varit försäkrad för en sjukpenning som överstiger 60 kr per dag. Om föräldern fullgjort försäkringsperioder i ett annat EU-land, ska dessa räknas med enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordning 1408/71). Det krävs dock att den sista dagen av denna 240-dagarsperiod har fullgjorts i Sverige. - E.B. överklagade omprövningsbeslutet hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade att hennes föräldrapenning skulle baseras på den inkomst som hon hade när hon arbetade i Schweiz. Länsrätten avslog överklagandet genom dom den 24 juni 2004. E.B. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som den 15 mars 2005 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - E.B. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja henne prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde att EG-rätten innebär att det inte kan ställas krav på att någon del av kvalifikationstiden skall ha uppfyllts i Sverige. - Försäkringskassan medgav att Regeringsrätten meddelade E.B. prövningstillstånd i kammarrätten. -Regeringsrätten (2008-02-07, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - I 4 kap. 6 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring föreskrivs att föräldrapenning för de första 180 dagarna utges med belopp som motsvarar förälderns sjukpenning, om föräldern under minst 240 dagar i följd före barnets födelse har varit försäkrad för en sjukpenning över lägstanivån. För en förälder som har rätt till föräldrapenning men som inte uppfyller den förutsättningen utges föräldrapenning med lägre belopp. - Artikel 72 i förordning 1408/71, som gäller familjeförmåner, har rubriken Sammanläggning av försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare. I artikeln föreskrivs att, om lagstiftningen i en medlemsstat för rätt till förmåner ställer krav på fullgjorda försäkrings- eller anställningsperioder, den behöriga institutionen i den staten i nödvändig utsträckning ska beakta försäkrings- och anställningsperioder som har fullgjorts i en annan medlemsstat som om dessa perioder hade fullgjorts enligt den lagstiftning som denna tillämpar. Förordningen innehåller särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning (artikel 89). För Sveriges del föreskrivs i bilaga VI under X 1. i fråga om föräldraförmåner följande. Vid fastställande av en persons rätt till föräldraförmån enligt artikel 72 i förordningen ska försäkringsperioder som fullgjorts i en annan medlemsstat anses vara grundade på samma genomsnittsinkomst som de svenska försäkringsperioder som de läggs samman med. - Svensk föräldrapenning hänförs till kategorin familjeförmån (RÅ 2000 ref. 20). - Mellan unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, gäller sedan den 1 juni 2002 ett avtal som innebär bl.a. att förordning 1408/71 är tillämplig också i förhållande till Schweiz. - Frågan i målet är om det vid tillämpningen av reglerna om sammanläggning i artikel 72 i förordning 1408/71 har någon betydelse att det inte finns någon svensk kvalifikationstid med vilken sammanläggning kan ske. Denna fråga har inte prövats av högre rätt. Den har därför intresse för rättstillämpningen. Vid tiden för kammarrättens avgörande hade såväl Regeringsrätten som Länsrätten i Stockholms län begärt förhandsavgörande från EG-domstolen i frågor som gäller kvalifikationstid vid bedömningen av rätt till föräldrapenning. De målen avsåg personer som varit anställda vid unionens institutioner och för vilka förordning 1408/71 därmed inte gällt (EG-domstolens domar den 16 februari 2006 mål C-137/04, Amy Rockler och mål C-185/04, Ulf Öberg och RÅ 2006 ref. 32). Rättsfrågorna i de målen har ändå beröring med den i detta mål. Med hänsyn härtill borde det för kammarrätten även ha framstått som osäkert om länsrättens avgörande var riktigt. - Kammarrätten borde således enligt 34 a § andra stycket 1 och 2 förvaltningsprocesslagen ha meddelat tillstånd till prövning av E.B:s talan. Kammarrättens beslut bör därför upphävas och prövningstillstånd meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.B. tillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 24 juni 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2008-01-09, Johansson) (Anm. I det samma dag avgjorda målet nr 7215-04 beviljade Regeringsrätten av motsvarande skäl H.S., tidigare bosatt i Tyskland, tillstånd för prövning i kammarrätten)