RÅ 2008 not 28

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att inte ompröva tidigare beslut att avvisa en ideell förenings överklagande av beslut

Not 28. Ansökan om rättsprövning av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening av dels beslut ang. nätkoncession för linje, dels begäran om omprövning av avvisningsbeslut. - Statens energimyndighet beslutade den 5 april 2006 att bevilja Fortum Distribution AB nätkoncession för linje för omläggning av en viss delsträcka ingående i en 220-kilovoltsledning mellan Värtan och Skanstull i Stockholms kommun. Den anläggning som beslutet avser sträcker sig ett par hundra meter in i nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. - Sedan beslutet överklagats av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening beslutaderegeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-11-30) att avvisa föreningens talan då föreningen inte uppfyllde kravet för överklagande enligt 13 kap. 16 § miljöbalken att ha minst 2 000 medlemmar. - Föreningen begärde omprövning av detta beslut men regeringen (Näringsdepartementet, 2007-03-15) avslog föreningens begäran. - Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (föreningen) ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut den 30 november 2006 och Energimyndighetens beslut samt regeringens beslut den 15 mars 2007. Föreningen anförde som stöd för yrkandena att den enligt Århuskonventionen har talerätt. Föreningen yrkade även att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen beträffande frågan om kravet i 16 kap. 13 § miljöbalken, att en ideell förening för att få överklaga ett beslut ska ha lägst 2 000 medlemmar, är i överensstämmelse med EG-rättens minimikrav i miljöfrågor. - Regeringsrätten (2008-02-12, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Enligt 4 § rättsprövningslagen ska en ansökan om rättsprövning ha kommit in till Regeringsrätten senast tre månader från dagen för beslutet. - Föreningens ansökningar om rättsprövning kom in till Regeringsrätten den 29 maj 2007. Ansökningen avseende regeringens beslut den 30 november 2006 har således kommit in för sent och ska därför avvisas. - Regeringens beslut den 15 mars 2007 innebar inte någon sakprövning av frågan om nätkoncession. Någon sådan hade inte heller varit möjlig eftersom beslutet den 30 november är ett gynnande förvaltningsbeslut. Beslutet den 15 mars 2007 är således inte något tillståndsbeslut och kan därför inte bli föremål för rättsprövning med stöd av 2 § rättsprövningslagen. Även denna ansökan ska därför avvisas. - Vid denna utgång faller frågan om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd I 2008-01-09, Ritseson)