RÅ 2008 not 33

Beslut att inte medge uttag av medel ur fideikommisskapital för betalning av fastighetsskatt (avslag)

Not 33. Ansökan av A om rättsprövning av beslut ang. ansökan att få ta ut medel ur fideikommisskapital. - A är innehavare av Erstaviks fideikommiss. Han ansökte hos Fideikommissnämnden om att fr.o.m. inkomståret 1995 och under sin återstående livstid få ta ut medel ur Erstaviks fideikommisskapital motsvarande vad han visat sig ha blivit påförd i fastighetsskatt till den del skatten belöper på fideikommissets fastigheter, reducerat med det belopp som skatten minskat med på grund av att den varit avdragsgill. - Fideikommissnämnden beslutade den 19 april 2005 att avslå A:s begäran och hänvisade därvid till att nämndens fasta praxis varit att inte medge uttag ur fideikommisskapital för betalning av fastighetsskatt samt att A inte visat att det fanns skäl att frångå denna praxis. - Sedan A överklagat Fideikommissnämndens beslut avslog regeringen (Justitiedepartementet) överklagandet i beslut den 10 november 2005. - A ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut att vägra honom uttag ur fideikommisskapitalet på grund av fastighetsskatt. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Regeringens beslut strider mot det skydd för äganderätten som gäller såväl enligt svensk rätt som enligt Europakonventionen, bl.a. den s.k. proportionalitetsprincipen. Regeringen har inte redovisat några skäl till varför det skulle vara ett prioriterat allmänt intresse att vägra honom att ta i anspråk fideikommisskapitalet för fastighetsskattens betalning framför den mycket stora förlust som drabbar honom personligen genom att inte kunna disponera fideikommisskapitalet för detta. Det måste beaktas att för fideikommisset gäller den speciella omständigheten att det belastas av fastighetsskatt i mycket högre grad än flertalet andra fideikommiss, där fastigheter för vilka fastighetsskatt ska betalas normalt utgör en avsevärt mindre del av hela fideikommissets värde. Vid bedömningen av den bristande proportionaliteten måste även beaktas fastighetsskattens för näringsfastigheter speciella karaktär såtillvida att fastighetsskatten tillsammans med skatten på inkomst av näringsverksamhet innebär en dubbelbeskattning av ägaren. - Han har beviljats tillstånd att ta fideikommisskapitalet i anspråk för förmögenhetsskatt och reavinstskatt. Regeringens beslut rörande fastighetsskatten framstår bl.a. med hänsyn härtill såsom godtyckligt och strider därför även i detta avseende mot Europakonventionen. -Regeringsrätten (2008-02-14, Heckscher, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Av 1 § i 1988 års lag framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen ska pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av nu aktuellt slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2008-01-23, Jolfors Detert)