RÅ 2008 not 43

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Ersättning kunde inte beviljas i mål om resning i ärende om rättshjälp i mål om pensionsgrundande inkomst

Not 43. Ansökan av B.B. om resning i mål om rättshjälp. - Den 15 januari 2007 avslog Kammarrätten i Stockholm en ansökan från B.B. om rättshjälp i kammarrättens mål nr 4225-06 avseende pensionsgrundande inkomst. B.B. överklagade kammarrättens beslut och Regeringsrätten beslutade den 23 mars 2007 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 492-07). Den 15 maj 2007 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd i mål 4225-06. - B.B. ansökte om resning av Regeringsrättens beslut i mål nr 492-07 och yrkade att han skulle beviljas rättshjälp i kammarrätten samt att han skulle beviljas ersättning för kostnader i mål om skatt. -Regeringsrätten (2008-03-05, Wennerström, Nord, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har framkommit att sådana skäl föreligger. - Nu aktuellt mål avser inte sådan fråga som enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., kan ge ersättning till skattskyldig som haft kostnader i mål om skatt varför yrkandet avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd II 2008-02-26, Mathiasson)