RÅ 2008 not 44

Yrkande om skadestånd i mål om resning, eftertaxering m.m. avvisades / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om eftertaxering, m.m.

Not 44. Ansökan av G.F. och Björn Tryck AB (bolaget) om resning i mål om eftertaxering m.m. G.F. var ensam ägare till bolaget och företagsledare i bolaget. - Skattemyndigheten i Stockholms län beslutade den 8 oktober 1996 att genom eftertaxering för 1994 och omprövning för taxeringsåret 1995 påföra G.F. värde av bostadsförmån samt skattetillägg och respitränta. Den 15 november 1996 beslutade skattemyndigheten att höja bolagets underlag för arbetsgivaravgifter hänförliga till bostadsförmånen 1993 och 1994 samt påföra avgiftstillägg och respitränta. Beträffande uppbördsåret 1993 skedde höjningen genom efterprövning. Den 15 november 1996 beslutade skattemyndigheten att genom eftertaxering för 1993 inte medge bolaget värdeminskningsavdrag avseende ett inventarium samt påföra skattetillägg. Den 15, 18 och 21 november 1996 beslutade skattemyndigheten att genom efterbeskattning frångå bolagets redovisning av mervärdesskatt avseende redovisningsperioderna mars-april, maj-juni och november-december 1992 samt att påföra visst skattetillägg avseende den sista perioden. Den 18 november 1996 beslutade myndigheten vidare att i vissa hänseenden frångå bolagets redovisning av mervärdesskatt avseende redovisningsperioderna januari-februari, mars-april, maj-juni, juli-augusti, september-oktober och november-december 1994 samt att påföra skattetillägg. G.F. samt bolaget överklagade skattemyndighetens beslut. Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandena i domar den 21 april 1999. G.F. och bolaget överklagade länsrättens respektive domar. Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandena i domar den 28 november 2001. Såväl länsrätten som kammarrätten höll muntlig förhandling i målen. Sedan G.F. samt bolaget överklagat respektive domar beslutade Regeringsrätten den 27 juni 2002 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 1479-1492-2002). - Bolaget ansökte härefter om resning i 1479-1492-2002 samt även i Regeringsrättens mål 6747-6748-2000 och 202-203-2001. De sistnämnda målen gällde anstånd med bl.a. betalning av de ovan berörda skatte- och avgiftstilläggen och avskrevs av Regeringsrätten i beslut den 27 juni och den 5 juli 2002 sedan frågorna om anstånd förfallit till följd av att beslut fattats med anledning av de ovan nämnda överklagandena. - Genom beslut den 6 mars 2003 avslog Regeringsrätten ansökningarna om resning (mål nr 5566-5583-2002). - G.F. samt bolaget ansökte på nytt om resning, yrkade muntlig förhandling, ränta på pengar som skulle återbetalas samt ersättning för obehag med tidigare yrkat belopp. Till stöd härför anfördes i huvudsak följande. Av handlingar i Regeringsrättens mål nr 341-07 framgår att Skatteverket i beslut den 6 november 2002 och 20 februari 2003 har gjort en skatterättslig bedömning som om statlig ersättning har införts för statens felaktiga behandling i tidigare skattemål. Med hänvisning till taxeringslagens bestämmelser om begränsningar i Skatteverkets möjligheter att ändra ett beslut till skattebetalarens nackdel kan fastslås att Skatteverkets bedömning av 2001 års taxering för bolaget innebär att det har införts en möjlighet till utbetalning av ersättning som inte går att ändra. Återbetalning ska därför ske av samtliga betalningar som bolaget och G.F. tvingats göra i anledning av de tidigare skattemålen. -Regeringsrätten (2008-03-05, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner att det inte föreligger skäl att hålla muntlig förhandling i målen och yrkandet härom ska därför avslås. - Regeringsrätten saknar laglig möjlighet att pröva frågor om skadestånd. Yrkandet härom ska därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att det föreligger något sådant förhållande som utgör skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om skadestånd. (fd II 2008-03-05, Mathiasson)