RÅ 2008 not 60

Att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades

Not 60. Överklagande av X AB av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anfördes bl.a. följande. X AB äger samtliga andelar i Y AG, vilket bolag i sin tur äger samtliga andelar i Z AG. De två sist nämnda bolagen är hemmahörande i Schweiz. Y AG avsåg att börja bedriva försäkringsverksamhet i Schweiz. X AB frågade om en beskattning av bolaget för Z AG:s inkomster enligt 39 a kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är förenlig med skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz och artikel 56 i EG-fördraget. -Skatterättsnämnden (2005-07-06, André, ordf., Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl) meddelade i förhandsbesked att beskattning av X AB enligt 39 a kap. 13 § IL är förenligt med såväl skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz som med artikel 56 i EG-fördraget. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att såväl skatteavtalet med Schweiz som artikel 56 i EG-fördraget hindrade att bolaget beskattades enligt bestämmelserna i 39 a kap. 13 § IL. - Skatteverket fick anses yrka att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Regeringsrätten (2008-04-03, Almgren, Dexe, Kindlund, Brickman): Skälen förRegeringsrättens avgörande. Enligt 7 § andra stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska sökanden i ansökan lämna de uppgifter som behövs för att ett förhandsbesked ska kunna lämnas. - Av handlingarna framgår följande. X AB äger alla andelar i ett schweiziskt dotterbolag, Y AG, vilket i sin tur äger samtliga andelar i ett s.k. captivebolag på Bermuda. Verksamheten i captivebolaget ska överföras till Schweiz och där bedrivas i ett dotterbolag, Z AG. I ansökan anges att detta bolag ska försäkra risker av olika slag för X-koncernen samt att risker hos koncernens kunder och leverantörer sannolikt också ska försäkras. Av vad som anförts hos Regeringsrätten framgår inte annat än att olika slag av risker inom X-koncernen ska försäkras. Att verksamheten ska omfatta risker hos kunder och leverantörer nämns inte. Ytterligare upplysningar om den tilltänkta verksamheten föreligger inte i målet. - Av handlingarna kan således inte utläsas om verksamheten ska omfatta sak- och/eller livförsäkring och inte heller om återförsäkring ska avges eller tas emot. Inte heller anges verksamhetens planerade omfattning, om den ska bedrivas i egna lokaler med anställd personal eller ej eller andra uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen av de frågor som ställs i ansökan. Vid angivna förhållanden är det inte tillräckligt för att ett förhandsbesked ska kunna lämnas att det som en förutsättning angetts att verksamheten ska anses lågbeskattad i den mening som avses i 39 a kap. IL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen. (fd II november 2006 - juni 2007, Hedberg)