RÅ 2008 not 7

Medföljande maka till utländsk gästforskare ansågs bosatt i Sverige och därmed ha rätt till barnbidrag

Not 7. Överklagande av E.B. i mål ang. rätt till barnbidrag. - E.B. är gift med G.B. och de har gemensamt en son, född i juni 1998. Den 1 maj 2000 flyttade familjen, vars samtliga medlemmar är medborgare i Ungern, till Lund för att G.B. där skulle bedriva postdoktorala studier. Försäkringskassan fann i omprövningsbeslut den 29 maj 2002 att E.B. inte var berättigad att uppbära barnbidrag för sonen efter utgången av år 2000. Beslutet motiverades med att familjen befann sig i Sverige med anledning av G.B:s forskning, att den ersättning han uppbar inte var ett utbildningsbidrag för doktorander utan ett stipendium, att utländska studerande och deras familjemedlemmar inte anses bosatta i Sverige med undantag för dem som uppbär utbildningsbidrag för doktorander, samt att rätt till barnbidrag inte finns i sådana fall som det föreliggande eftersom barnbidrag räknas som en bosättningsbaserad förmån. Kassan hänvisade till 1 a § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag samt till 2 kap. 5 § andra stycket samt 6 §socialförsäkringslagen (1999:799), SofL. - Sedan E.B. överklagat beslutet upphävdeLänsrätten i Skåne län (2004-06-23, ordf. Nordström) försäkringskassans beslut och visade målet åter till kassan för vidare handläggning. Som skäl för sitt beslut anförde länsrätten följande. Länsrätten har i dom denna dag i mål nr 8947-02 (se närmast följande notis) upphävt försäkringskassans beslut att inte betala ut föräldrapenning över lägstanivån till E.B:s make G.B. i hans egenskap av Marie Curie-stipendiat. Med hänvisning härtill anser länsrätten att försäkringskassan inte heller haft fog för sitt beslut att vägra betala ut barnbidrag till E.B. Försäkringskassans beslut ska således upphävas och målet visas åter till kassan för utredning av övriga förutsättningar för utbetalning av barnbidrag. - Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att domen skulle upphävas och kassans beslut skulle fastställas. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. I sin dom hänvisade länsrätten till en kammarrättsdom där kammarrätten slår fast att Marie Curie-stipendium inte ger rätt till föräldrapenning över lägstanivå enligt svensk lag och att universitetets skyldighet att sörja för socialförsäkring inte heller medför rätt till föräldrapenning över lägstanivå. Kammarrätten anser dock att Marie Curie-stipendium ska anses som anställning enligt rådets förordning (EEG) 1408/71 och överlämnade målet till försäkringskassan för utredning om övriga förutsättningar för utbetalning av högre föräldrapenning. Den åberopade domen gällde en medborgare i en medlemsstat inom Gemenskapen. G.B. är inte medborgare i en stat som ingår i EU-gemenskapen. Överenskommelsen 859/2003 om tredje stats medborgare gäller först fr.o.m. den 1 juni 2003 och är inte tillämplig i här aktuellt ärende. Länsrättens dom i mål 8947-02 har medfört att beslut om barnbidrag till hustrun har fattats på felaktiga grunder. - E.B. yttrade sig inte i målet. - Kammarrätten förordnade den 16 juli 2004 att den överklagade domen tills vidare inte skulle gälla. - Kammarrätten i Göteborg (2005-04-08, Holmstedt, Hansson, Jönsson): Domskäl. Kammarrätten har i dom denna dag (mål nr 4128-04) funnit att E.B:s make G.B., som varit gästforskare i Sverige med Marie Curie-stipendium, inte omfattas av vare sig den arbetsbaserade eller den bosättningsbaserade försäkringen enligt den svenska socialförsäkringslagen. Vid sådant förhållande omfattas inte heller E.B. såsom medföljande make av försäkringen. Eftersom hon inte heller var medborgare i ett EU-land är förordningen (EEG) 1408/71 inte tillämplig. E.B. är således inte berättigad till allmänt barnbidrag enligt svensk lag. - Domslut. Med bifall till försäkringskassans överklagande upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer försäkringskassans beslut. - E.B. överklagade domen och yrkade att hon skulle förklaras ha rätt till barnbidrag. - Försäkringskassan medgav bifall till överklagandet och anförde följande. E.B:s make G.B. har varit gästforskare vid Lunds universitet under tiden den 1 maj 2000 - den 3 maj 2003. Vad som sägs i 2 kap. 5 § andra stycket SofL om den som kommer till Sverige för att studera är inte tillämpligt på honom. Därför är inte heller bestämmelsen i 2 kap. 6 § SofL tillämplig på E.B. Med hänsyn härtill och eftersom E.B. uppfyllt förutsättningarna i 2 kap. 1 § andra stycket SofL för att anses bosatt här är hon berättigad till barnbidrag enligt svensk lag. - Regeringsrätten (2008-01-10, Nordborg, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Barnbidragssystemet utgör en del av socialförsäkringen. Vem som omfattas av socialförsäkringen regleras i SofL. Enligt 1 kap. 1 § grundas rätten till ersättning på bosättning eller förvärvsarbete i Sverige om inte något annat särskilt anges. Enligt 2 kap. 1 § första stycket ska vid tillämpning av lagen en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under en längre tid än ett år ska, enligt andra stycket, anses vara bosatt här, om inte synnerliga skäl talar mot det. För bl.a. studerande gäller särskilda bestämmelser. Enligt 2 kap. 5 § ska således den som kommer till Sverige för att studera inte anses vara bosatt här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktorander. Enligt 2 kap. 6 § gäller vad som sägs om personer som avses i 2-5 §§ även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. - I 3 kap. SofL regleras vilka försäkringar och bidragssystem som är bosättningsbaserade och vilka som är arbetsbaserade. Enligt 3 kap. 2 § 1 omfattas den som är bosatt i Sverige av lagen om allmänna barnbidrag. - Underinstansernas bedömning av E.B:s rätt till barnbidrag fr.o.m. den 1 januari 2001 bygger uteslutande på uppfattningen att G.B. uppbar ett Marie Curie-stipendium. - Av handlingarna i målet framgår följande. E.B. bodde i Lund under tiden den 1 maj 2000 - den 3 maj 2003. Sedan hon uppburit barnbidrag för en tid, fann försäkringskassan i februari 2002 att hon inte hade haft rätt till barnbidrag fr.o.m. januari 2001 och beslutade att inte betala barnbidrag till henne fr.o.m. mars 2002. Under vistelsen i Lund levde hon tillsammans med sin make G.B. och en son. G.B. var forskare på postdoktoral nivå vid Lunds universitet. Fr.o.m. den 4 maj 2001 uppbar han ett Marie Curie-stipendium finansierat av EU. Det finns inte någon uppgift om villkoren för hans verksamhet vid universitetet dessförinnan, dvs. för den tid som prövningen av rätten till barnbidrag avser i detta mål. I en anmälan till försäkringskassan den 18 maj 2000 har E.B. uppgett att hon kom till Sverige den 29 april 2000 och att avsikten var att hennes vistelse här skulle vara i mer än ett år. Vidare framgår att hon hade beviljats uppehållstillstånd för tiden den 1 april 2000 - den 31 mars 2001. - Av utredningen framgår således att E.B. den 1 januari 2001 var bosatt här i landet i den mening som avses i 2 kap. 1 § andra stycket SofL. Hon hade därför rätt till barnbidrag fr.o.m. den tidpunkten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att E.B. har rätt till barnbidrag fr.o.m. den 1 januari 2001. (fd I 2007-11-28, Ericson)