RÅ 2008 not 72

Rätt att i elektronisk form få ut allmän handling ansågs inte föreligga¸ Besvärsrätt / Talan mot beslut att lämna ut handlingar i papperskopia men inte i elektronisk from fick inte föras i den ordning som anvisas i 15 kap. 7 § sekretesslagen

Not 72. Överklagande av J.S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - J.S. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av dels en dom, dels ett beslut av kammarrätten. Han begärde att utlämnandet av handlingarna skulle ske i elektronisk form alternativt, om detta inte kunde ske, i form av papperskopia.Kammarrätten i Stockholm (2008-01-11, Rolén, Hallberg, Trägård) avslog J.S:s begäran att få ut handlingarna i elektronisk form men förklarade att handlingarna däremot kunde lämnas ut i form av papperskopior mot sedvanliga avgifter eller tillhandahållas i kammarrättens lokaler. Kammarrätten anförde följande. Enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av en allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. - Ovanstående bestämmelse innehåller visserligen inget förbud mot att i elektronisk form lämna ut en handling men det finns heller ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut en handling på sådant sätt, om det inte framgår av lag. Någon lagbestämmelse som medför att kammarrätten i nu aktuellt fall är skyldig att lämna ut de begärda handlingarna i elektronisk form finns inte. Det står således kammarrätten fritt att besluta om handlingarna skall lämnas ut i elektronisk form eller inte. Mot bakgrund av hur kammarrätten nu förvarar domar finner kammarrätten för närvarande inte skäl att lämna ut handlingarna i elektronisk form. - J.S. fullföljde sin talan och yrkade att kammarrätten i Stockholm skulle åläggs att via e-post kostnadsfritt tillhandahålla i första hand de begärda besluten som inskannade pdf-dokument inklusive samtliga bilagor och i andra hand de delar som fanns lagrade i målhanteringssystemet Vera. - Regeringsrätten (2008-04-25, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) framgår att en kammarrätts beslut i ett där väckt ärende rörande en enskilds begäran att få ta del av en handling överklagas hos Regeringsrätten. - Som kammarrätten anfört är en myndighet inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. Någon sådan skyldighet i lag finns inte såvitt avser de i målet aktuella handlingarna. - Kammarrätten har medgivit att J.S. får ta del av handlingarna i den ordning som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen. Kammarrättens beslut innebär således inte att J.S. betagits sin rätt enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av allmänna handlingar. Beslutet har därför inte gått honom emot på ett sätt som medför att han har rätt att föra talan mot det i den ordning som anvisas i 15 kap. 7 § sekretesslagen. - Andra beslut av en kammarrätt i administrativa ärenden överklagas inte hos Regeringsrätten, se 55 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd 2008-04-02, Hofvander)