RÅ 2008 not 86

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tandskada som uppkommit i samband med att den försäkrade ätit hårt bröd under en kaffepaus på arbetsplatsen utgjorde en skada till följd av olycksfall i arbetet (prejudikatskäl) / Arbetsskadeförsäkring (fråga om tandskada som uppkommit i samband med att den försäkrade ätit hårt bröd under en kaffepaus på arbetsplatsen utgjorde en skada till följd av olycksfall i arbetet (prejudikatskäl)

Not 86. Överklagande av I.E. angående prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetsskadeförsäkring. - I.E. var anställd på en vårdcentral. Hon anmälde till Försäkringskassan att hon den 2 mars 2004 hade drabbats av ett olycksfall på sin arbetsplats i form av en tandskada. Hos Försäkringskassan uppgav hon bl.a. följande. Hon åt hårt bröd vid ”morgonfikat” den 11 december 2003 då ett litet hårt föremål kilades in mellan ett par tänder i överkäken. Efter att återigen ha ätit hårt bröd vid ”morgonfikat” den 2 mars 2004 upptäckte hon att tanden var rörlig. Brödet tillhandahölls av arbetsgivaren och fikat utgjorde en integrerad del av arbetsdagen. - Försäkringskassan beslutade den 18 november 2004 att I.E. inte hade rätt till ersättning för tandvård. Försäkringskassan vidhöll sitt beslut vid omprövning den 15 mars 2005 med följande motivering. För att ett olycksfall som har inträffat under en måltidsrast ska anses som en arbetsskada krävs att olycksfallet har anknytning till arbetet eller till arbetsförhållandena. I I.E:s fall inträffade tandskadan vid intagande av föda. Själva ätandet av det hårda brödet kan inte anses vara nära förknippat med hennes arbete som läkare. Den omständigheten att det hårda brödet tillhandahölls av arbetsgivaren medför inte att ett samband med hennes arbete kan anses föreligga. Vad som anförts i övrigt bedöms inte heller utgöra ett tillräckligt samband med hennes arbete. - I.E. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet i dom den 30 juni 2005 (mål nr 6713-05). Sedan I.E. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm den 12 december 2005 att inte meddela prövningstillstånd. - I.E. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva det överklagade beslutet och meddela henne prövningstillstånd i kammarrätten. - Försäkringskassan medgav att kammarrättens beslut upphävdes och att I.E. medgavs prövningstillstånd i kammarrätten. Kassan anförde bl.a. följande. Det behövs fler vägledande avgöranden angående frågan om ett olycksfalls samband med arbetet i det slags situation som är aktuell i målet. Det får således anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att I.E:s överklagande prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha beviljat I.E. prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2008-05-20, Wennerström, Nord, Brickman, Knutsson, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF, förstås med arbetsskada skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Av 3 kap. 3 § 2 samma lag framgår att arbetsskadeförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för tandvård. - Målet rör i sak frågan om den tandskada som I.E. ådragit sig kan anses ha uppstått till följd av olycksfall i arbetet och därmed berättiga henne till ersättning enligt LAF. - Vid tiden för kammarrättens beslut fanns det endast begränsad rättspraxis när det gäller frågan huruvida skador som uppkommit i samband med intagande av föda vid måltider eller kafferaster ska anses som olycksfall i arbetet. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl. - Regeringsrätten har senare i fallet RÅ 2007 ref. 1 funnit att en tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare bjudits på av en kund vid besök i dennes bostad utgjorde en skada till följd av ett olycksfall i arbetet. Detta prejudikat har vissa beröringspunkter med nu aktuellt fall men tar inte direkt sikte på den situationen att en skada uppstått under en måltids- eller kaffepaus på arbetsplatsen. Det får därför alltjämt anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att I.E:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar I.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 30 juni 2005 i mål nr 6713-05. (fd II 2008-04-30, Runsten)