RÅ 2008 not 87

Att kammarrätt dömt med nämndeman som var ledamot i skattenämnd utgjorde inte grund för resning när felet inte kunde antas ha påverkat utgången i målet / Att kammarrätt i mål om vård av missbrukare dömt med nämndeman som var ledamot i skattenämnd utgjorde inte grund för resning när felet inte kunde antas ha påverkat utgången i målet

Not 87. Ansökan av S.O.T. om resning i mål angående vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). - Efter ansökan av Socialnämnden i Falu kommun beslöt Länsrätten i Dalarnas län i dom den 27 april 2005 att S.O.T. skulle beredas vård enligt LVM. S.O.T. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som avslog överklagandet i dom den 22 juni 2005 (mål nr 1347-05). - S.O.T. ansökte om resning i kammarrättens mål och hänvisade till en skrivelse från kammarrätten daterad den 10 december 2007 av vilken framgick att en av nämndemännen som deltog i avgörandet inte var behörig att vara nämndeman. -Regeringsrätten (2008-05-20, Wennerström, Nord, Brickman, Knutsson, Ståhl): Skälen till Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av utredningen i målet framgår att en av nämndemännen i kammarrätten var ledamot av skattenämnd. Enligt 20 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar får den som är ledamot i skattenämnd inte vara nämndeman i kammarrätt. Kammarrätten har således inte varit domför. Kammarrättens bristande domförhet kan emellertid inte antas ha påverkat utgången i målet och utgör därmed inte grund för resning (jfr RÅ 1990 not 170). Inte heller i övrigt har det kommit fram något skäl att bevilja resning. Ansökan om resning ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår S.O.T:s ansökan om resning. (fd II 2008-04-24, Hartmann)