RÅ 2008 not 92

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Mervärdesskatt -förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades / Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (mervärdesskatt)

Not 92. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked angående mervärdesskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav X AB och Y AB (sökandena) som båda var försäkringsmäklare följande. Utöver förmedling av försäkringar marknadsför sökandena strukturerade produkter i samarbete med olika fondkommissionärer. Det kan vara som en del i förmedling av försäkring eller helt självständigt. - Strukturerade produkter är en samlingsbeteckning för vissa typer av indexobligationer. Dessa kan vara sinsemellan mycket olika, bl.a. i fråga om risknivån eller vilket index den är kopplade till. Det kan t.ex. vara aktieindex för geografiska marknader eller branscher, råvaruindex eller liknande. De flesta produkter har också ett kapitalskydd som innebär att investeraren är garanterad visst lägsta belopp. - Sökandena samarbetar inte sinsemellan. Sökandena har samarbeten med flera olika fondkommissionärer. Skälet till det är att de olika fondkommissionärerna distribuerar produkter med olika innehåll och profil, De samarbeten som är föremål för denna ansökan är sökandenas samarbeten med A AB och B AB. Dessa samarbeten har samtliga formen av enkla bolag. De fyra avtalen där A AB är bolagsman är identiska. Även de fyra avtal där B AB är bolagsman är identiska. - De strukturerade produkterna emitteras av annan part än A AB och B AB. Normalt är det en utländsk investmentbank. A AB och B AB agerar som mellanman i eget namn i förhållande till både investmentbanken och kunderna. Det är A AB respektive B AB som ställer ut nota till kunden för affären. - Vad som sägs nedan gäller samtliga sökandens avtal med såväl A AB som B AB. - Parterna i det enkla bolaget är ett av Finansinspektionen godkänt värdepappersbolag, A AB alternativt B AB, (BM1) och en försäkringsmäklare, sökanden, (BM2). Parterna har genom ett bolagsavtal kommit överens om att bedriva verksamhet genom att gemensamt marknadsföra och sälja strukturerade produkter. - Bolagsmännen ska var för sig bidra till att bolagets syfte uppnås, d.v.s. båda parter ska verka för det gemensamma ändamålet utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Bolagsmännen tillskjuter de resurser som behövs för att bedriva verksamheten. BM2 tillskjuter kunskap och kunder, medan BM1 tillskjuter kunskap samt administrativa och tekniska resurser för att bedriva verksamheten. Verksamheten bedrivs inte under någon gemensam firma. Däremot kan bolagsmännen komma att uppträda gemensamt under respektive firma när det är nödvändigt för att främja det enkla bolagets syfte. - BM2 bidrar till bolagets syfte genom att när tillfälle ges marknadsföra de strukturerade produkter som distribueras från BM1. I det ingår att vid behov hänvisa frågor till anvisad kontaktperson hos BM1. Bolagsmännen ska i den omfattning som man finner det lämpligt genomföra marknadsaktiviteter av profilskapande karaktär. Det kan t.ex. innebära att bolagsmännen annonserar gemensamt eller gemensamt arrangerar informationsträffar eller seminarier om de strukturerade produkterna. Vidare ska BM1 tillse att det finns nödvändiga trycksaker avseende de strukturerade produkter som BM2 kan använda i möte med potentiella kunder. - Intäkterna .i bolaget utgörs av det courtage och den produktmarginal (avgifterna) som kunderna betalar för de strukturerade produkterna. Avgifterna betalas av kunderna till BM1. Avgifterna är i sin helhet undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Inför varje tillfälle då nya produkter erbjuds till försäljning fastställs de avgifter och den vinstdelning som ska gälla för respektive produkt. Skälet till att avgifterna, och därmed vinstdelning, varierar mellan olika produkter är att emittenten (den utländska. investmentbanken) av respektive produkt fastställer avgifter och kurser för respektive produkt. BM1 har rätt med iakttagande av två veckors varsel att ändra avgifterna och vinstutdelningen i de fall BM1:s kostnader avseende distribution av produkter i icke oväsentlig mån skulle öka, t.ex. p.g.a. emittenten ändrar kurser eller avgifter. -Fråga. Medför sökandenas aktiviteter inom ramen för respektive bolagsavtal skattskyldighet till mervärdesskatt, dvs. ska mervärdesskatt debiteras på sökandenas vinstandel enligt bolagsavtalen? - Skatterättsnämnden (2007-06-01, Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Ohlsson, Rabe, Svanberg): Förhandsbesked. Sökandebolagen får genom sina verksamheter enligt respektive avtal anses mot ersättning tillhandahålla fondkommissionärerna tjänster. Omsättning av dessa tjänster är skattepliktig. - Moivering. Av handlingarna framgår i huvudsak följande. X AB och Y AB bedriver försäkringsmäklarverksamhet. Utöver förmedling av försäkringar samarbetar bolagen var för sig med olika fondkommissionärer i samband med att de sistnämnda förmedlar vissa slags indexobligationer, som emitteras av bl.a. utländska investmentbanker. De fondkommissionärer med vilka bolagen samarbetar såvitt gäller förevarande ärende är A AB och B AB vilka agerar som mellanmän i eget namn såväl i förhållande till investmentbankerna som till kunderna. - Mellan vart och ett av X AB och Y AB har såsom avtal om enkelt bolag betecknade avtal ingåtts med A AB och B AB. Enligt avtalen, som har ett likartat sakligt innehåll, förklarar parterna att de önskar bedriva gemensam verksamhet rörande produkterna (dvs. som ovan nämnts vissa slags indexobligationer) i form av ett enkelt bolag. Ändamålet enligt avtalen skall vara att främja avsättningen av produkterna respektive att marknadsföra och sälja produkterna. Av avtalen framgår vidare att X AB:s och Y AB:s förpliktelser är att på olika sätt till sina kunder marknadsföra de av A AB och B AB tillhandahållna produkterna. De senare skall bl.a. tillhandahålla sökandena skriftlig information rörande produkterna att användas i marknadsföringen av dessa. Vardera parten skall stå för sina kostnader hänförliga till verksamheten. Parterna skall fördela resultatet av verksamheten enligt vad som överenskommits inför varje emission av produkter. Sökandenas andel beräknas med utgångspunkt i den försäljning som skett som ett resultat av deras marknadsföringsåtgärder. - Nämnden gör följande bedömning. - De fondkommissionärer som X AB och Y AB samarbetar med enligt avtalen säljer de aktuella indexobligationerna i eget namn. Hur vinsten skall fördelas mellan parterna bestäms genom överenskommelse inför varje emission för sig och avser endast försäljning av obligationer som skett som ett resultat av de båda mäklarbolagens kundkontakter. Avtalskonstruktionen framstår med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt mer som ett avtal om marknadsföringstjänster mot provision i mäklarföretagens verksamheter än som bolagsavtal mellan dessa företag och fondkommissionärerna att verka för ett gemensamt ändamål. Avtalen kan således inte heller anses utgöra sådana ömsesidigt förpliktande avtal av det slag som EG-domstolen hade att bedöma i det av bolagen åberopade målet C-77/01 angående Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (jfr RÅ 2006 not. 90). Den rätt till del i vinst som sökandebolagen har enligt avtalen får därför anses som ersättningar för av bolagen till fondkommissionärerna tillhandahållna tjänster. Omsättningen av dessa omfattas inte av något undantag från skatteplikt. - Ledamoten Peterson var skiljaktig och anförde följande. Jag anser att sökandebolagens aktiviteter inom ramen för respektive bolagsavtal i resultathänseende är ren vinstdelning och således ingen omsättning av avtalsbundna skattepliktiga tjänster. Att grunderna för vinstdelning fastställs var för sig för varje nytt produkterbjudande ändrar inte förutsättningarna om att sannarbetsformen alltfort görs inom ramen för vad som konstituerar ett enkelt bolag. För varje särskild produktlansering föreligger sedvanlig affärsmässig risk som innebär att resultatet ska fördelas i enlighet med bolagsavtalet. - Med utgångspunkt från bolagsavtalets bindande förpliktelser, vad parterna ska utföra gemensamt, leder detta till att någon omsättning i mervärdesskattehänseende inte föreligger. Intressenterna uppbär inte ersättning som är direkt kopplad till det aktuella tillhandahållandet utan det är fråga om vinstdelning baserad på ett gällande bolagsavtal. - X AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet så att frågan besvarades nekande. Till stöd för sin talan vidhöll bolaget att dess vinstandel enligt de aktuella avtalen inte utgjorde omsättning i mervärdesskattehänseende. För det fall att Regeringsrätten gjorde bedömningen att vinstandelen utgjorde ersättning för tillhandahållande av tjänst anförde bolaget att ersättningen avsåg sådan värdepappersförmedling som var undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML. Bolaget åberopade EG-domstolens dom i mål C-453/05 Vokler Ludwig och anförde att domen innebar en utvidgning av tillämpningsområdet för det nämnda undantaget. - Skatteverket vidhöll att transaktionerna utgjorde omsättning men ansåg att EG-domstolens dom kunde innebära en sådan utvidgning av förmedlingsbegreppet i förhållande till Regeringsrättens praxis att tjänsterna eventuellt kunde anses omfattade av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § tredje stycket 1 ML. - Regeringsrätten (2008-05-29), Billum, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen till Regeringsrättens avgörande. I ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden ställde bolaget frågan om dess aktiviteter inom ramen för bolagsavtalen medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Regeringsrätten konstaterar att besvarandet av denna fråga nödvändiggör ställningstaganden i flera rättsfrågor. Bolagets ansökan om förhandsbesked inriktades på att ge underlag för en bedömning av endast en av dessa frågor, nämligen om transaktionerna utgör omsättning. Skatterättsnämnden slog i förhandsbeskedet fast att transaktionerna utgör omsättning och att denna omsättning är skattepliktig. Regeringsrätten finner att det i målet tillgängliga underlaget inte är ägnat för en prövning av om transaktionerna, för det fall omsättning anses föreligga, omfattas av något undantag från skatteplikt. Med hänsyn till hur frågan formulerats borde den därför inte ha besvarats av nämnden. - På grund av det anförda ska förhandsbeskedet undanröjas och ansökan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökan. (fd II 2008-04-30, Wahren)