RÅ 2009 not 1

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Beslut att anta detaljplan för att skapa nya bostadstomter (avslag)

Not 1. Ansökan av L.H. m.fl. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun beslutade den 25 september 2006 att anta detaljplan för området öster om Hägnevägen, del av Eksjöhovgård 7:4 i Sävsjö tätort. Syftet med planen är att skapa fem större bostadstomter med attraktivt läge. Sedan beslutet överklagats av L.H. och ytterligare elva personer avslog Länsstyrelsen i Jönköpings län överklagandena i beslut den 30 november 2006. L.H. och övriga klagande fullföljde sin talan och anförde bl.a. följande. Varken kommunen eller länsstyrelsen har tagit hänsyn till målsättningen i översiktsplanen att mark i anslutning till befintliga idrotts- och fritidsanläggningar reserveras för framtida utbyggnad av denna typ av anläggningar. Avsikten med inköpet av Eksjöhovgårds egendom var att tillförsäkra kommunens invånare tillgång till ett fritids- och rekreationsområde. Den linjen bör kommunen hålla kvar vid. Nu har man genom att anta detaljplanen förhindrat utbyggnadsmöjligheter för ett sådant område. Översiktsplanen bör följas och därför bör området användas till en utbyggnad av fritids- och rekreationsområdet. - L.H. och ytterligare en klagande anförde vidare att en miljökonsekvensutredning och arkeologisk utredning borde ha gjorts. -Regeringen (Miljödepartementet, 2007-03-15) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen, som finner att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för den prövning som ska ske, har i aktuellt ärende att pröva den nu antagna detaljplanen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), PBL. - - - Regeringen konstaterar att det av handlingarna i ärendet framgår att detaljplanen är belägen utanför strandskyddat område. - När det gäller invändningen om att planen inte stämmer överens med översiktsplanen kan konstateras att en sådan plan anger bl.a. grunddragen i den avsedda markanvändningen och reglerar inte i detalj avgränsningen mellan olika områdens markanvändning. Frågan om hur områdena slutligt ska avgränsas och disponeras prövas först i samband med att ett område blir föremål för detaljplaneläggning. Regeringen konstaterar att det av gällande översiktsplan 2000 inte framgår hur marken inom det nu aktuella planområdet avses att användas. Enligt kartan till översiktsplanens avsnitt "Bebyggelse" är området P6 (naturmark som bör bibehållas för rekreationsändamål) beläget utanför och närmare Eksjöhovgårdssjöns strand än aktuellt planområde. Regeringen finner inte att detaljplanen kan anses strida mot översiktsplanen. - Regeringen finner vidare att det underlag som utarbetats i samband med detaljplanearbetet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna för detaljplanens genomförande för omgivningen. Av handlingarna framgår inte heller att planen medför sådan miljöpåverkan att det varit nödvändigt att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning. - Regeringen konstaterar att länsstyrelsen i beslut den 5 oktober 2006 inte funnit skäl att pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap. PBL vilket innebär att länsstyrelsen funnit att exploateringen enligt detaljplanen går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning enligt bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken och med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa samt till behovet av skydd mot olyckshändelser. Regeringen finner inte att vad klagandena anfört utgör skäl att frångå länsstyrelsens ställningstagande vad gäller dessa frågor. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om vald planutformning, om gjorda avvägningar, om påverkan på kulturvärdena eller att området skulle vara olämpligt för bostadsbebyggelse utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva beslutet att anta planen. Regeringen finner inte heller att vad klagandena anfört om trafiksituationen på Hägnevägen, om kommunens och länsstyrelsens handläggning eller deras invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - L.H. och åtta av klagandena hos regeringen ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. De anförde bl.a. följande. Detaljplanen står inte i överensstämmelse med översiktsplanen för området. Naturvårdsverket har inte yttrat sig i planärendet. Samråd har inte skett i föreskriven ordning. Beslutet att anta planen överens- stämmer inte med bestämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 4 §§ och 5 kap. 2, 18 och 20 §§ PBL samt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. - Regeringsrätten (2009-01-16, Heckscher, Nordborg, Nord, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - Målet gäller kommunfullmäktiges i Sävsjö kommun beslut den 25 september 2006 att anta detaljplan för området öster om Hägnevägen avseende en del av fastigheten Eksjöhovgård 7:4 i Sävsjö tätort. Genom planen tillskapas fem större bostadstomter. Regeringen har i det nu klandrade avgörandet inte funnit skäl att upphäva planbeslutet. I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2008-12-11, Öjemark)