RÅ 2009 not 10

Invändning om att beslut om bildande av vattenskyddsområde m.m. inte kungjorts på rätt sätt (avslag)

Not 10. Ansökan av Statoil Detaljhandel AB om återställande av försutten tid. - Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 5 februari 2004 att fastställa skyddsområde samt skyddsföreskrifter för Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt i Ramlösa, Helsingborgs kommun. Statoil Detaljhandel AB överklagade beslutet till regeringen. Länsstyrelsen beslutade den 7 juli 2006 att avvisa överklagandet på den grunden att det kommit in för sent. Bolaget överklagade avvisningsbeslutet till regeringen som i beslut den 14 september 2006 avslog överklagandet. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga länsstyrelsens beslut den 5 februari 2004. Bolaget anförde bl.a. följande. Bolaget, som är ägare av fastigheten Helsingborg Runstenen 1 och som berörs av länsstyrelsens beslut om bildande av vattenskyddsområde m.m., har inte fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Beslutet har vidare inte kungjorts på sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet, dvs. enligt lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. Det har i stället kungjorts enligt 16 § delgivningslagen (1970:428). Beslutet har inte heller anslagits på kommunens anslagstavla enligt 5 kap. 62 § och 6 kap. 30 §kommunallagen (1991:900) vilket rätteligen ska ske. De allvarliga formella bristerna utgör grund för återställande av försutten tid för överklagande. -Regeringsrätten (2009-02-09, Billum, Nordborg, Eliason, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Av handlingarna i målet framgår inte annat än att länsstyrelsen delgett föreläggandet om yttrande i föreskriven ordning. Bestämmelser om kungörande av beslut av nu aktuellt slag finns i 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och innebär att beslutet ska kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet och också i ortstidning. Beslutet har varit kungjort dels i länets författningssamling, dels i Helsingborgs Dagblad och således i enlighet med bestämmelserna, se 3 och 6 §§ lagen om kungörande av lagar och andra författningar samt 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Det förhållandet att länsstyrelsen i sitt beslut om kungörande åberopat 16 § delgivningslagen saknar därvid betydelse. Kommunallagen är inte tillämplig i ärendet. Vad bolaget har anfört utgör således inte grund för återställande av försutten tid. Bolagets ansökan ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2009-01-22, Öjemark)