RÅ 2009 not 102

Överklagande av C.L. av ett beslut att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. underhållsstöd

Not 102. Överklagande av C.L. av ett beslut att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. underhållsstöd. - C.L. hade beviljats underhållsstöd. I augusti 2003 började hon årskurs två i gymnasiet i Svenska skolan, Kenya. Det var en svensk utlandsskola som följde svensk läroplan. Försäkringskassan beslutade den 7 januari 2004 att dra in underhållstödet fr.o.m. december 2003. Efter omprövning beslutade Försäkringskassan den 25 mars 2004 att inte ändra beslutet. Kassan motiverade beslutet med att C.L. inte bedömdes vara bosatt i Sverige eftersom hon fullgjorde skolgång utomlands som inte var obligatorisk. - Länsrätten i Göteborg avslog ett överklagande av C.L. i en dom den 11 oktober 2005. Sedan C.L. överklagat länsrättens avgörande beslutade Kammarrätten i Göteborg den 8 februari 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - C.L. överklagade och yrkade att underhållsstöd skulle betalas till henne. Hon anförde att hon fick möjlighet att läsa andra året av sin gymnasieutbildning i Kenya genom ett projekt som Göteborgs stad och hennes gymnasieskola stödde. - D.L. som var en av C.L:s motparter svarade inte. - Försäkringskassan medgav bifall till överklagandet. Försäkringskassan ansåg att det rådde oklarhet om var en person i C.L:s situation skulle anses vara bosatt varaktigt. Det fick därför anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet av länsrättens dom prövades av högre rätt. -Regeringsrätten (2009-06-10, Heckscher, Eliason, Nord, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), anledning förekommer till ändring i det slut till vilket länsrätten kommit (punkt 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - Enligt 3 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd har ett barn rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor tillsammans. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor hos endast en av föräldrarna och är folkbokfört hos den föräldern (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för barnet. - Av 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, framgår att vid tillämpningen av den lagen en person ska anses vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. En i Sverige bosatt person som lämnar landet ska fortfarande anses vara bosatt här, om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. - Underhållsstöd är en bosättningsbaserad förmån (3 kap. 2 § 10 SofL). Vid utlandsvistelser får, med undantag som inte är aktuella här, bosättningsbaserade förmåner utges, om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex månader (4 kap. 2 § SofL). - Frågan i målet gäller i sak om C.L. under sin skolgång i Kenya ska anses vara bosatt hos sin mor i Sverige. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Det är oklart hur lagen om underhållsstöd och SofL ska tillämpas i fråga om ett barn som studerar utomlands, men vars boförälder är bosatt i Sverige. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att C.L:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därmed ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrätten i Göteborgs dom den 11 oktober 2005 i mål nr 3468-04. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2009-05-27, Hultquist)