RÅ 2009 not 107

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Assistansersättning (fråga om hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn samt om bristfällig handläggning i länsrätten, prejudikatskäl och synnerliga skäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd när fråga var om hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn samt om bristfällig handläggning i länsrätten (prejudikatskäl och synnerliga skäl)

Not 107. Överklagande av C.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om assistansersättning. - C.B. hade ett funktionshinder och var beviljad assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning med 5,17 timmar per skoldag och 11,34 timmar per lovdag. Med anledning av en fotoperation ansökte han hos Uppsala kommun om tillfälligt utökad assistans under 8 veckor efter operationen. I ett beslut den 16 oktober 2007 avslog kommunens barn- och ungdomsnämnd hans ansökan. Han överklagade beslutet hos Länsrätten i Uppsala län som avslog överklagandet i dom den 1 februari 2008. Länsrätten anförde att utredningen inte visade att C.B:s hjälpbehov ökat i den omfattning som han hade gjort gällande och att det ålåg hans föräldrar att delvis tillgodose det uppkomna hjälpbehovet. Sedan C.B. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Stockholm den 27 mars 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - C.B. överklagade och yrkade att han skulle beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Länsrätten har inte haft tillgång till samtliga handlingar som är av vikt för prövningen av målet. Kommunen har inte sänt över alla handlingar i ärendet och länsrätten har heller inte begärt in dessa. Målet har därför inte varit så utrett som dess beskaffenhet kräver och domen har därför meddelats på felaktiga grunder. - Nämnden yttrade sig inte. -Regeringsrätten (2009-06-16, Eliason, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lagrum. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Av 6 a § fjärde stycket FPL framgår att den myndighet som har beslutat i ett ärende som överklagas till länsrätten ska överlämna det överklagade beslutet och övriga handlingar i ärendet dit. - Länsrättens dom ska, enligt 30 § FPL, grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet. Av 8 § FPL framgår att rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. - Av 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken framgår att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av bl.a. omvårdnad och trygghet blir tillgodosedda. Av lagrummet framgår vidare att vårdnadshavare även svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. - Regeringsrättens bedömning. Av nämndens utredning framgår att till grund för beslutet att vägra C.B. tillfälligt utökad personlig assistans låg bl.a. en skriftlig ansökan, tre olika läkarutlåtanden, ett yttrande från C.B. med anledning av kommunicering inför beslutet och en kopia av ett beslut om vårdbidrag. Dessa handlingar var inte med bland de handlingar som nämnden lämnade över till länsrätten och länsrätten begärde inte in dem. Domen kom därför att grundas på ett annat underlag än det på vilket nämnden grundat sin bedömning och information som var viktig för prövningen saknades. Denna brist i handläggningen borde ha föranlett kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 FPL (jfr RÅ 2003 not. 71). - I målet aktualiseras frågan hur föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av behovet av personlig assistans för ett barn i C.B:s situation. Denna fråga har inte har belysts i något vägledande rättsfall och kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd även enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Uppsala läns dom den 1 februari 2008. (fd I 2009-05-27, Hartmann)