RÅ 2009 not 110

Tillhandahållande av bords- och sovplats vid datorfestival ansågs inte avse upplåtelse av rätt till fastighet eller rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet (förhandsbesked)

Not 110. Överklagande av DreamHack AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked anförde DreamHack AB bl.a. följande. Bolaget har sedan år 2001 årligen arrangerat två stora datorfestivaler. Inträde till festivalen kan lösas bl.a. i form av ett paketerbjudande vilket inkluderar inträde under hela evenemanget, hyra av bord och stol, tillgång till el, Internet och sovplats. DreamHack har utvecklats till världens största LAN (local area network), datorfestival och demoparty. På DreamHack möts tusentals likasinnade under fyra dagar och ägnar sig åt allt man kan tänkas göra med sin dator - spel, kommunikation, programmering, film, musik, design och så vidare. Bolaget arrangerar många stora turneringar och tävlingar som är öppna för alla deltagare. DreamHack är också fyllt av kringaktiviteter och överraskningar. Deltagarna kan provspela de senaste spelen, gå på föreläsningar, utmana sina kamrater i actionfyllda tävlingar eller bara ta del av stämningen och festivalkänslan på DreamHack. - Bolaget ställde följande frågor. Kan bolagets tillhandahållande av bordsplats inklusive sovplats utgöra sådan upplåtelse av rätt till fastighet som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, (fråga 1 a)? Har det någon betydelse för bedömningen av fråga 1 a om tillhandahållandet av Internetuppkopplingen, i stället för via bolaget, sker direkt från sponsorerna till deltagarna, dvs. Internetuppkopplingen ingår inte i bolagets uthyrning av bordsplats till deltagaren (fråga 1 b)? Kan, för det fall första frågan besvarades nekande, tillhandahållandet i stället anses utgöra sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som omfattas av skattesatsen 12 procent enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML jämförd med 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML (fråga 2). -Skatterättsnämnden (2008-11-13, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren): Förhandsbesked. - Bolagets tillhandahållande benämnt ”bordsplats inklusive sovplats” utgör - oavsett om Internetuppkoppling ingår i tjänsten eller ej - inte en sådan omsättning av tjänst avseende upplåtelse av rätt till fastighet som omfattas av 3 kap. 2 § första stycket ML. Nämnda tillhandahållande utgör inte heller sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. - Motivering. - Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 2 § första stycket ML bl.a. upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Enligt andra stycket omfattar undantaget också upplåtarens tillhandahållande av gas, vatten, elektricitet, värme och nätutrustning för mottagning av radio- och televisionssändningar, om tillhandahållandet är ett led i upplåtelsen av nyttjanderätten. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 4 ML omfattar undantaget enligt 2 § inte rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet. - Bestämmelserna motsvaras av artikel 135.1 1) och 2 a) i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B b i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG, (sjätte direktivet). Enligt nämnda artiklar i mervärdesskattedirektivet och i sjätte direktivet ska medlemsstaterna från skatteplikt undanta bl.a. utarrendering och uthyrning av fast egendom, dock inte (enligt artikel 135.2 i mervärdesskattedirektivet och artikel 13 B b punkterna 1-4 i sjätte direktivet) tillhandahållande av logi inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion (däribland logi i semesterbyar eller på områden som iordningställts för användning som campingplatser), uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon, uthyrning av varaktigt installerad utrustning och maskiner samt uthyrning av boxar. - Av EG-domstolens praxis framgår bl.a. följande. Undantagen från skatteplikt i sjätte direktivet ska tolkas strikt. Begreppet uthyrning av fast egendom har av EG-domstolen definierats så att den avser en situation då en hyresvärd för en avtalad tidsperiod och mot ersättning till en hyresgäst upplåter rätten att nyttja en fastighet som om han vore ägare av den och att motsätta sig att någon annan erhåller en sådan rätt (jfr bl.a. EG-domstolens domar i målen C-326/99 Stichting Goed Wonen p. 46 och 55, C-284/03 Temco Europe SA p. 17 och 19 och C-451/06 Gabriele Walderdorff p. 18 och 22). Vid upprepade tillfällen har domstolen slagit fast villkoret rörande hyrestiden och detta för att särskilja fastighetsuthyrning, som vanligtvis utgör en förhållandevis passiv verksamhet som har samband med att viss tid förflyter och som inte skapar något betydande mervärde, från andra aktiviteter som antingen är av industriellt eller kommersiellt slag, såsom de undantag som avses i artikel 13 B b p. 1-4 i sjätte direktivet, eller som bättre kännetecknas av att en tjänst tillhandahålls än att endast egendom ställs till förfogande (jfr p. 20 i domen i målet rörande Temco och där angivna rättsfall). - I RÅ 2007 ref. 33 bedömdes frågan huruvida ett konferensarrangemang som omfattade såväl lokalupplåtelser som olika slags tjänster som tillhandahölls konferensdeltagarna utgjorde en upplåtelse av fastighet eller inte. Skatterättsnämnden fann härvid att lokalupplåtelsen i det sammansatta konferensarrangemanget endast var ett medel att på bästa sätt tillhandahålla den efterfrågade tjänsten avseende arrangemanget och hänvisade bl.a. till EG-domstolens dom i mål C-349/96 Card Protection Plan Ltd. Någon fastighetsupplåtelse förelåg därför inte. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet. -Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Vid bedömning av den mervärdesskatterättsliga karaktären av ett sådant tillhandahållande som bl.a. innefattar att en del av en fastighet ställs till kundens disposition uppkommer frågan om transaktionen ska anses som ett nyttjande av fast egendom eller i stället som tillhandahållande av tjänster för vilka den fasta egendomen är en underordnad men ändå avgörande förutsättning (jfr p. 31 i generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-150/99 Stockholm Lindö Park AB). Vid den bedömningen bör enligt nämndens mening hänsyn tas till om upplåtelsen ingår i en kommersiell verksamhet och av det skälet kan framstå som underordnad denna verksamhet. - De festivaler som avses med ansökan framstår, med utgångspunkt i vad som upplysts i ärendet om hur de genomförs och vilka tjänster som tillhandahålls deltagarna, enligt nämndens uppfattning i allt väsentligt som en mötesplats för på olika sätt datorsinnade deltagare. Dessa får antas besöka festivalerna främst för att tillsammans med andra kunna delta i de olika aktiviteter m.m. som erbjuds. Att bolaget tillhandahåller bords- och sovplatser framstår närmast som ett medel för detta att på bästa sätt tillhandahålla de tjänster i form av olika aktiviteter m.m. som efterfrågas av aktuella deltagare vilka utgör en majoritet av dem som besöker festivalerna. Vad bolaget tillhandahåller dessa deltagare kan således inte anses utgöra en upplåtelse av en rätt till del av fastighet och ingår inte heller i sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Det har för bedömningen av tjänstens karaktär inte någon betydelse om Internetuppkopplingen sker direkt från sponsorerna till deltagarna i stället för via bolaget. - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed. - Bolaget överklagade och yrkade att tillhandahållandet av bordsplatser inklusive sovplatser skulle anses utgöra en från skatteplikt undantagen upplåtelse av rätt till fastighet. För det fall Regeringsrätten inte skulle finna att undantaget från skatteplikt var tillämpligt yrkade bolaget att skattesatsen skulle bestämmas till 12 procent såsom för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet eller för upplåtelse av campingplatser och motsvarande campingverksamhet. Bolaget anförde bl.a. följande. Vid bolagets s.k. LAN-partyn (DreamHack) ingår i hyran bord, stol, el, tillgång till LAN-nätverket, sovplats samt inträde till festivalen (DreamExpo). Särskilda Internetleverantörer ger kostnadsfritt dem som har bordsplats tillgång till bredband. Eventuella avbrott i el- eller datornätet ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av hyran. Detsamma gäller inställd eller utebliven del av evenemanget eller andra utfästa aktiviteter, föreläsningar m.m. Bolagets kunder kan därför inte anses efterfråga något annat än just bords- och sovplats. Det som bolaget tillhandahåller deltagarna är fastighetsutrymmet med visst möblemang och Internetkablar. - Skatteverket ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2009-06-22, Billum, Nordborg, Hamberg, Brickman, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2009-05-27, Hanson)