RÅ 2009 not 113

Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg inte för uppgifter om bokningar/försäljningar av gästgiveripaket som förmedlats av en kommuns turistbyrå

Not 113. Överklagande av S.S. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - S.S. begärde hos Simrishamns kommun att få ta del av uppgifter om hur många bokningar/försäljningar av gästgiveripaket som gjorts genom kommunens turistbyrå under år 2008 fördelat på resp. anläggning. -Simrishamns kommun, kommunledningskontoret (2008-10-08) avslog begäran med hänvisning till 8 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100). - S.S. överklagade beslutet och anförde bl.a. att den rörelse han bedrev fått endast en bokning från turistbyrån under år 2008. - Kammarrätten i Göteborg (2008-12-03, Svensson, Stenberg, Öhvall, referent) avslog överklagandet på samma grund som kommunen. - S.S. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2009-06-24, Billum, Nordborg, Hamberg, Brickman, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller således med ett rakt skaderekvisit, dvs. presumtionen är för offentlighet. För tillämpning av bestämmelsen fordras dessutom att det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Av förarbetena till lagrummet framgår att vägledande vid utformningen av skaderekvisitet var att mot den enskildes behov av sekretess måste ställas allmänhetens intresse av insyn i myndigheternas ekonomiska verksamhet (prop. 1979/80:2 Del A s. 240 och 241). - I målet är fråga om uppgifter om fördelningen av bokningar/försäljningar av s.k. gästgiveripaket som förmedlats av Simrishamns kommuns turistbyrå under år 2008 kan lämnas ut. Av handlingarna i målet framgår att kommunen bedriver turistbyrå och att man genom turistbyrån kan boka och köpa gästgiveripaket. I priset för de olika paketen ingår bl.a. två övernattningar. S.S. äger och driver en av de anläggningar som kan bokas och han har som skäl för sin begäran om uppgifter hänvisat till att han endast fått en bokning förmedlad under 2008. Den av kommunen sekretessbelagda handlingen innehåller statistik över den totala försäljningsomsättningen för gästgiveripaketen under 2008, fördelat på respektive anläggning. - Vad Regeringsrätten har att ta ställning till är om begärda uppgifter innehåller något om de andra anläggningarnas affärs- och driftförhållanden som medför att det av särskild anledning kan antas att de enskilda lider skada om handlingen lämnas ut. Kommunen har vid sin prövning inte åberopat någon sådan särskild anledning. - Enligt Regeringsrättens mening har det inte kommit fram något som visar att innehållet i den aktuella handlingen kan medföra att det finns sådan särskild anledning att befara skada som avses i 8 kap. 10 § sekretesslagen. Inte heller på annan grund finns skäl att förordna om sekretess för den angivna handlingen. - Mot denna bakgrund finner Regeringsrätten att sekretess inte föreligger för begärda uppgifter. Handlingen ska därför lämnas ut till S.S. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Simrishamns kommuns beslut och förordnar att kommunen ska till S.S. lämna ut uppgifter om hur många bokningar/försäljningar av gästgiveripaket som, fördelat på respektive anläggning, förmedlats av kommunens turistbyrå under år 2008. (fd II 2009-05-27, Törnered)