RÅ 2009 not 114

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / I mål om inkomsttaxering och skattetillägg då målet återförvisades till kammarrätten / Bristerna i kammarrätts handläggning av mål om bl.a. skattetillägg var av sådan art att skäl förelåg för undanröjande av kammarrättens dom (återförvisning)

Not 114. Överklagande av C.A. i mål ang. inkomsttaxering 1996 samt skattetillägg. - Q Club i Göteborg AB startade sin verksamhet i januari 1995 och bedrev restaurang- och nattklubbsverksamhet till den 6 januari 1996 då bolagets lokaler eldhärjades. Styrelsen i bolaget utgjordes av U.D. som ensam styrelseledamot med C.A. som verkställande direktör. Bolaget redovisade för räkenskapsåret 1995 en omsättning på 5 187 883 kr. Lönesumman för motsvarande period uppgick till 978 869 kr. Den 11 februari 1997 fattades beslut om revision av bolagets räkenskaper för räkenskapsåret 1995. Skattemyndigheten beslutade den 22 oktober 1998 att genom eftertaxering påföra C.A. inkomst av tjänst på grund av oredovisade intäkter i bolaget med 585 000 kr. Vidare påfördes skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som belöpte på beloppet. - Även U.D. påfördes viss inkomst avseende oredovisade intäkter i bolaget genom beslut av skattemyndigheten. - C.A. överklagade besluten och yrkade att taxering skulle ske enligt lämnad deklaration. -Länsrätten i Göteborg, som höll muntlig förhandling i målet, avslog överklagandet i dom den 15 februari 2003. Länsrätten motiverade sitt beslut med att det inte fanns skäl att göra en annan bedömning än skattemyndigheten vad avsåg den beloppsmässiga fördelningen av uttagna medel ur bolaget mellan C.A. och U.D. samt att C.A. i sin deklaration lämnat sådana oriktiga uppgifter som utgjorde grund för eftertaxering och påförande av skattetillägg. - C.A. överklagade länsrättens dom men Kammarrätten i Göteborgavslog överklagandet i dom den 20 juni 2007. - C.A. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja den överklagade domen och återförvisa målet till kammarrätten för erforderlig handläggning. Som alternativ yrkade han att Regeringsrätten skulle ta upp målet för prövning i sak och taxera honom i enlighet med deklarationen. Han yrkade ersättning för ombudsarvode med 25 000 kr inklusive mervärdesskatt. - C.A. anförde bl.a. följande. Han fick inte muntlig förhandling i kammarrätten trots att han begärt att hans mål skulle handläggas på samma sätt som den tidigare kompanjonen U.D:s mål. Denne hade begärt och fått muntlig förhandling i kammarrätten. Eftersom han inte gavs möjlighet att närvara vid en muntlig förhandling i kammarrätten kunde han inte framföra sina synpunkter på utredningen eller förebringa bevisning. - Skatteverket medgav att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och återförvisa målet till kammarrätten för förnyad handläggning. - Regeringsrätten (2009-07-08, Billum, Hamberg, Brickman, Knutsson, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. I sitt överklagande till kammarrätten begärde C.A. att hans mål skulle ”drivas ihop med” den tidigare kompanjonen U.D:s mål och förklarade därvid att hans ekonomi inte tillät juristhjälp. Målen gällde om de båda kompanjonerna personligen hade tillgodogjort sig oredovisade intäkter i det gemensamt ägda bolaget och hur intäkterna i så fall skulle fördelas dem emellan genom eftertaxering. Fråga var dessutom om särskild avgift i form av skattetillägg skulle påföras. Länsrätten hade haft gemensam muntlig förberedelse och muntlig förhandling i målen. Kammarrätten kallade C.A. till gemensam muntlig förhandling avseende hans och D:s mål. Förhandlingen ställdes in två gånger. Det angavs i de underrättelser som skickades till C.A. i samband med att förhandlingarna ställdes in att han senare skulle få en ny kallelse. Härefter höll kammarrätten muntlig förhandling i målet om eftertaxering och skattetillägg beträffande U.D. C.A. kallades inte till förhandlingen. Efter den muntliga förhandlingen meddelade kammarrätten dom i båda målen. Kammarrätten biföll talan i U.D:s mål men avslog C.A:s överklagande. Såvitt framgår av utredningen frågade inte kammarrätten C.A. om hans begäran om gemensam handläggning innefattade ett yrkande om muntlig förhandling i hans mål. Han förelades inte heller att slutföra sin talan. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Det är rättens skyldighet att tillse att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver (8 § förvaltningsprocesslagen /1971:291/). Vid handläggning i länsrätt och kammarrätt av mål om särskild avgift ska muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut (6 kap. 24 § taxeringslagen /1990:324/). - Redan det förhållandet att C.A. hade en ovillkorlig rätt till muntlig förhandling i målet, som bl.a. gällde skattetillägg, borde ha föranlett kammarrätten att klarlägga om hans begäran om gemensam handläggning med U.D:s mål också innefattade ett yrkande om muntlig förhandling i hans eget mål. Kammarrätten har inte heller givit C.A. tillfälle att slutföra sin talan innan dom meddelades. Sammanfattningsvis är de brister i handläggningen som framkommit i målet av sådan art att det finns skäl att undanröja kammarrättens dom och återförvisa målet till kammarrätten för ny handläggning. - C.A. har vunnit bifall till sin talan och är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Regeringsrätten finner att ersättning bör beviljas med skäliga 10 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Kammarrättens i Göteborg dom den 20 juni 2007 i mål nr 1801-04 samt återförvisar målet till kammarrätten för ny behandling. - Regeringsrätten beviljar C.A. ersättning av allmänna medel för ombudskostnader i Regeringsrätten med skäliga 10 000 kr. (fd II 2009-06-10, Saar Lundqvist)