RÅ 2009 not 128

Sekretess enligt 19 kap. 1 och 2 §§ samt 31 kap. 16-19 §§ offentlighets- och sekretesslagen förelåg för uppgifter i handlingar hos Riksrevisionen

Not 128. Överklagande av F.N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - F.N. begärde att hos Riksrevisionen få ta del av vissa avtal rörande Swedfund International AB som omnämndes i en rapport från Riksrevisionen. -Riksrevisionen (2009-06-05) avslog ansökningen i vissa delar och hänvisade till bestämmelserna i 6 kap. 1 § och 8 kap. 10 §sekretesslagen (1980:100). - F.N. överklagade Riksrevisionens beslut och anförde att uppgifter om avtalets omfattning, redovisning och arvode inte skulle sekretessbeläggas eftersom Swedfund är ett helägt statligt bolag som förvaltar stora belopp. - Regeringsrätten (2009-09-11, Heckscher, Eliason, Almgren, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sekretesslagen (1980:100) ersattes den 30 juni 2009 av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna ska överklagande av myndighets beslut som fattats före ikraftträdandet av lagen prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya lagen. Bestämmelserna i 6 kap. 1 § och 8 kap. 10 §sekretesslagen motsvaras av 19 kap. 1 och 2 §§ respektive 31 kap.16-19 §§offentlighets- och sekretesslagen. - Regeringsrätten gör samma bedömning som Riksrevisionen. Överklagandet ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2009-09-02, Jonsson)