RÅ 2009 not 136

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Avgift enligt socialtjänstlagen (fråga om beräkning av avgift för hemtjänst, ändringsskäl)

Not 136. Överklagande av A.A. ang. avgift enligt socialtjänstlagen. - A.A. överklagade till Länsrätten i Göteborg ett beslut som fattats av Vård- och omsorgsnämnden i Kristinehamns kommun om avgift för hemtjänst enligt 8 kap.socialtjänstlagen (2001:453). Såvitt avsåg kostnader för boende borde enligt A.A. de faktiska boendekostnaderna beaktas. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 21 september 2007 varefter Kammarrätten i Göteborg den 18 januari 2008 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - A.A. fullföljde sin talan och åberopade RÅ 2008 ref. 28. -Regeringsrätten (2009-09-18, Billum, Knutsson, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2). - Vid tiden för kammarrättens nu överklagade beslut fanns ännu inget vägledande avgörande från Regeringsrätten i frågan om det är faktisk eller schablonmässigt beräknad bostadskostnad som ska beaktas vid beräkning av avgift enligt 8 kap.socialtjänstlagen. Samma kammarrätt hade dock redan i en dom den 16 mars 2004 (mål nr 7549-03) kommit fram till att det, till skillnad från vad länsrätten beslutat i det aktuella målet, är den faktiska bostadskostnaden som ska användas (domen senare fastställd genom Regeringsrättens avgörande RÅ 2008 ref. 28). Redan med hänsyn härtill borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrättens nu överklagade dom var riktig. Kammarrätten borde därför ha meddelat A.A. prövningstillstånd. Regeringsrätten finner att det alltjämt finns skäl till prövning i kammarrätten av hennes överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.A. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrätten i Värmlands läns dom den 21 september 2007. (fd II 2009-09-08, Hofvander)