RÅ 2009 not 147

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen då / Ny lagstiftning utan särskilda övergångsbestämmelser trätt i kraft efter länsrättens dom (inbetalningskort och betalningspåminnelse hade sänts till felaktig adress, ändringsskäl) / Rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen (ny lagstiftning hade utan särskilda övergångsbestämmelser trätt i kraft efter länsrättens dom, inbetalningskort och betalningspåminnelse hade sänts till felaktig adress, ändringsskäl)

Not 147. Överklagande av Rockma System AB (bolaget) ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål rörande rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen. - Bolaget registrerades den 28 december 2007 i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas för två obetalda fordonsskatteskulder. Bolaget begärde hos Kronofogdemyndigheten att registreringen skulle tas bort eftersom bolaget inte fått någon betalningsuppmaning då Vägverkets fakturor skickats till en gammal adress. Kronofogdemyndigheten avslog i beslut den 16 januari 2008 bolagets begäran och anförde bl.a. följande. Att bolaget, på grund av att Vägverket har använt en felaktig adress, inte har fått del av vare sig inbetalningskort eller betalningspåminnelser är olyckligt men påverkar inte uppgifternas riktighet på så vis att de ska utplånas. Behandlingen av de aktuella uppgifterna eller uppgifternas innehåll kan inte anses strida mot ändamålet med behandlingen eller ändamålet med registret. Uppgifterna är därmed riktiga, adekvata och relevanta. Bolaget överklagade beslutet hos Länsrätten i Gotlands län som avslog överklagandet i dom den 7 maj 2008 (mål nr 60-08). Sedan bolaget överklagat domen beslutade Kammarrätten i Stockholm den 1 juli 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget överklagade kammarrättens beslut och fick anses yrka att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och meddela bolaget prövningstillstånd i kammarrätten. - Kronofogdemyndigheten medgav bifall till överklagandet. -Regeringsrätten (2009-10-07, Nordborg, Kindlund, Knutsson, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörandeEnligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Målet rör i sak frågan om uppgifter som registrerats i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas ska rättas. - Genom en lagändring den 1 juni 2008 infördes en från personuppgiftslagens (1998:204) reglering fristående rättelsebestämmelse i 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Ändringen innebar att ett nytt kriterium infördes för när en uppgift ska rättas och det är när uppgiften är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Det finns inga övergångsbestämmelser till den nya lagstiftningen. - I författningskommentaren till bestämmelsen (prop. 2007/08:116 s. 29) nämns som ett exempel på uppgifter som i hittillsvarande praxis inte har ansetts felaktiga i personuppgiftslagens mening, men ändå måste anses vara missvisande, en ansökan om verkställighet som visserligen har föregåtts av betalningsuppmaning men där denna inte har kommit adressaten till handa. Det framhålls dock att enbart ett påstående att någon betalningsuppmaning inte har mottagits knappast kan anses tillräckligt för rättelse. Därutöver bör krävas att påståendet vinner stöd av andra omständigheter, som t.ex. att den som avses med uppgiften har flyttat i nära anslutning till den tidpunkt när betalningsuppmaningen skickats ut. - Av allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser har ansetts följa att bestämmande för vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter - avseende både förfarandet och prövningen i sak - som ska tillämpas i ett mål eller ärende som regel är vilka föreskrifter som är i kraft när prövningen sker. Det anförda har ansetts gälla även vid prövning av besvär över beslut som fattats före ikraftträdandet av de föreskrifter som gällde vid besvärsprövningen. Undantag från dessa rättsgrundsatser kan dock vara uttryckligen föreskrivna i övergångsbestämmelser eller följa av uttalanden i motiven till lagstiftningen. Fall kan också tänkas där det av omständigheterna framgår att lagstiftaren inte avsett att de nya bestämmelserna ska tillämpas helt enligt de angivna grundsatserna i ett övergångsskede. (RÅ 1988 ref. 132) - Kammarrätten meddelade sitt beslut efter den nya lagstiftningens ikraftträdande och hade alltså att tillämpa denna till skillnad från länsrätten som meddelade sin dom före ikraftträdandet då äldre föreskrifter gällde. Med hänsyn till den nya bestämmelsens innehåll och vad som anförts i förarbetena till den borde det för kammarrätten ha framstått som tveksamt om länsrättens slut skulle stå fast. Detta borde ha föranlett kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar bolaget prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av bolagets överklagande av Länsrätten i Gotlands läns dom den 7 maj 2008 i mål nr 60-08. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2009-09-22, Törnered)