RÅ 2009 not 15

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde vårdbidrag (fråga om kostnader för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan godtas som merkostnader, prejudikatskäl)

Not 15. Överklagande av Försäkringskassan i mål ang. vårdbidrag. - P.M. ansökte hos Försäkringskassan om vårdbidrag för dottern J.M., född 1997, som hade medfödda funktionshinder. Ansökan avsåg merkostnader för bl.a. homeopatisk medicin. Försäkringskassan beslutade den 3 november 2005 att avslå ansökan då de av kassan godkända merkostnaderna inte uppgick till 36 procent av prisbasbeloppet. Av beslutet framgick att kostnader för homeopatisk medicin godtogs upp till högkostnadsskyddet för läkemedel. P.M. överklagade beslutet hos Länsrätten i Gävleborgs län som i dom den 3 juli 2006 förklarade P.M. berättigad till vårdbidrag med 36 procent av prisbasbeloppet för tiden januari 2006 - december 2007. Länsrätten anförde i sina domskäl bl.a. att hela kostnaden för den homeopatiska medicinen skulle godtas som merkostnad. Försäkringskassan överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som den 26 april 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Försäkringskassan överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och visa målet åter till kammarrätten för prövning i sak. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten. Vid bedömningen av rätt till vårdbidrag godtar Försäkringskassan kostnader för läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. upp till kostnaden för högkostnadsskyddet när läkemedlen är nödvändiga på grund av ett barns sjukdom eller funktionshinder. Sådana läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna ersätts dock inte. Vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna är en prioritering som görs av Läkemedelsförmånsnämnden. Vårdbidraget ska inte täcka kostnaden för de läkemedel som staten inte funnit anledning att subventionera. Homeopatiska läkemedel ingår inte i läkemedelsförmånerna och kostnaderna för dessa kan därför inte godtas som merkostnader. - P.M. yttrade sig inte. -Regeringsrätten (2009-02-12, Eliason, Nord, Kindlund, Lundin, Ståhl):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Av andra punkten i 8 § första stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag följer att en förälder har rätt till vårdbidrag för barn till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år om det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder uppkommer merkostnader. Enligt 9 § första stycket samma lag får sådant vårdbidrag bestämmas till 36 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst detta belopp. - Målet gäller i sak frågan om kostnaden för vissa läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelförmåner m.m. är en sådan merkostnad som ska beaktas vid bestämmande av vårdbidrag. Denna fråga är föga belyst i praxis. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Försäkringskassan prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av Försäkringskassans överklagande av Länsrätten i Gävleborgs län dom den 3 juli 2006. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2008-12-10, Bohlin)