RÅ 2009 not 159

Beslut i fråga om avlysning av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor / Beslut i fråga om avlysning av småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen (rättsprövning, avslag)

Not 159. Ansökan av Talma sameby om rättsprövning av beslut ang. avlysning av småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen. -Länsstyrelsen i Norrbottens län(2006-04-25) avslog en ansökan av Talma sameby om avlysning av småviltsjakten på hela område K11 på statens mark ovanför odlingsgränsen i Kiruna kommun. Länsstyrelsen anförde som skäl för beslutet att en betydande del av området redan var avlyst och att området i sin helhet var kvoterat under tiden den 25 augusti - den 15 september 2006. - Talma sameby överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att småviltsjakt inte skulle få förekomma inom området när renar befann sig där på bete. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2006-08-17) avslog överklagandet och anförde: Regeringen finner att länsstyrelsens ställningstagande i frågan om avlysning inte medför sådant intrång i rätten till jakt för medlemmarna i samebyn eller sådan olägenhet för rennäringen att beslutet bör ändras. - I ansökningen om rättsprövning anförde samebyn bl.a. följande. Samebyns medlemmar och speciellt renägarna är ensamma jakträttsinnehavare. Jakträtten ska vara oinskränkt. Småviltsjakten är till stor ekonomisk skada för samebyns renägare. Den kränker samebyns medlemmars civila rättigheter avseende jakt, renbete och de andra rättigheter som ingår i rennäringsutövningen. Systemet för upplåtelse av småviltsjakt är i strid med Europakonventionen, speciellt sedan jakt tillåtits inne bland byns renar eller i områden som renarna borde ha tillgång till. Renarna blir störda eller bortskrämda av främmande människor och hundar. En begränsad avlysning och kvotering hindrar inte att störningar uppstår. Problemet är årligen återkommande sedan 1994 och därför bör rättsprövning ske. - Regeringsrätten (2009-10-27, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (jfr prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Prövningen i detta rättsprövningsmål avser regeringens avgörande i fråga om Talma samebys överklagande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut att avslå samebyns begäran om avlysning av småviltsjakten hösten 2006 inom visst område av Kiruna kommun. Länsstyrelsen uppgav i sitt beslut att en betydande del av området redan avlysts och att jakten inom hela området kvoterats, varför skäl för ytterligare avlysning inte fanns. - Enligt 25 § rennäringslagen (1971:437) får en medlem i sameby jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. Enligt 32 § gäller att nyttjanderätt på renbetesfjällen får upplåtas endast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och att den kan ske utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Frågor om upplåtelse av sådan nyttjanderätt som är aktuell i målet prövas enligt 2 § rennäringsförordningen (1993:384) av länsstyrelsen. Enligt 3 § förordningen ska rätt till småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen upplåtas under förutsättning bl.a. att någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen. - Regeringsrätten kan vid en sammantagen bedömning av vad som förekommit i målet inte finna att regeringen vid sitt beslutsfattande skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av aktuellt slag. Det har inte heller i övrigt visats att det har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet och det framgår inte klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-01, Bertelsen)