RÅ 2009 not 166

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor

Not 166. Ansökan av R.L. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog genom beslut den 19 juni 2006 detaljplan för Bastedalen, fastigheten Harge 16:8 m.fl. Syftet med planen är att ersätta den tidigare gällande detaljplanen för att möjliggöra byggande av ett femtontal enbostadshus på egna tomter samt att utöka planområdet för anläggande av ytterligare ett tiotal tomter. - Sedan beslutet överklagats av R.L. m.fl. avslog Länsstyrelsen i Örebro län överklagandena i beslut den 15 december 2006. - R.L. överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Det är endast domstolar som ska kunna avgöra frågor som berör enskild egendom. Således är kommunen, länsstyrelsen och regeringen inte instanser i detta överklagande. Det föreligger sådana felaktigheter att något korrekt rättsligt förfarande i enlighet med Europakonventionen inte ägt rum. Detaljplanen bör därför inte godtas. Svensk lag harmoniserar inte med gemenskapsrätt vad gäller rättssäkerhet för markägare. Aktiebolaget Harge Bruk har ett absolut rättskrav till egendom som berörs av detaljplanen. Det bör beaktas att fastighetsbildningen avseende Harge 16:8 inte ligger fast då den inkluderar en samfälld mark. Det finns därför ingen giltig lagfart för berörd mark. Regeringen bör beakta att äganderättsfrågan blir föremål för EG-kommissionens bedömning. Regeringen bör söka vägledning hos EG-domstolen beträffande tillämpningen av direktivet om korrekt äganderegister m.m. I övrigt föreligger en felaktig och undermålig projektering av detaljplanen avseende VA-anläggningar och vägfrågor som tvångsmässigt kommer att belasta och beröra alla markägare oaktat klagorätt. Dessutom hänvisade han till avgöranden från Europadomstolen och EG-domstolen. -Regeringen (Miljödepartementet, 2007-09-19)avslog överklagandet och anförde. Regeringen har i detta ärende att pröva den nu antagna detaljplanen mot bakgrund av bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10). Frågor som rör fastighetsbildning och äganderätt till mark prövas inte i ett detaljplaneärende. Inte heller frågor som rör den närmare utformningen av vatten- och avloppsförsörjningen, dvs. anslutning eller kostnader och avgifter för anslutning till kommunal avloppsanläggning, prövas i ett planärende. Frågor som rör utformningen av och kostnader för vägar prövas i samband med planens genomförande. - R.L. har yrkat att regeringen ska inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Enligt artikel 234 i EG-fördraget är det domstol som kan inhämta sådant avgörande. Regeringen omfattas således inte av denna bestämmelse. Någon skyldighet för regeringen att inhämta yttrande från EG-kommissionen i detta ärende föreligger inte heller. - Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte tillkommit i laga ordning. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för R.L. att planen av det skälet inte kan godtas. Vad R.L. anfört i övrigt utgör inte heller skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - R.L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han yrkade att tidigare ingivna handlingar skulle beaktas och att Regeringsrätten skulle söka referens hos EG-domstolen enligt artikel 234 i EG-fördraget. - Regeringsrätten (2009-11-05, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § samma lag ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - I målet, som rör antagande av en detaljplan i Askersunds kommun, förekommer inte någon sådan fråga som gör att det finns skäl att begära förhandsavgörande från EG-domstolen. R.L:s yrkande i denna del ska därför avslås. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De omständigheter som R.L. åberopat visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen skulle ha förekommit några fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som R.L. har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-10-15, Mattsson)