RÅ 2009 not 173

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Bolag som inte hade rätt att överklaga ett mot en fastighetsägare riktat föreläggande om att avlägsna bolagets bilar från sin fastighet hade inte heller rätt att begära resning i målet

Not 173. Ansökan av Diamanthornet AB om resning i mål ang. föreläggande att avlägsna bilar från en viss fastighet. - Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun beslutade den 17 juni 2002 att förelägga KB Silverpenningen att avlägsna alla bilar på bolagets fastighet Borrby 43:35 som stod på mark som enligt gällande detaljplan utgjorde parkering för restaurangverksamhet. KB Silverpenningen överklagade föreläggandet men Länsstyrelsen i Skåne län, Länsrätten i Skåne län och Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandet och Regeringsrätten beviljade inte prövningstillstånd (mål nr 2367-06). -Diamanthornet AB ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten, med undanröjande av kammarrättens och länsrättens domar, skulle återförvisa målet till kammarrätten för förnyad prövning. Bolaget yrkade också att Regeringsrätten skulle förordna att vidare verkställighet av kammarrättens dom inte fick ske. Bolaget anförde bl.a. följande. Diamanthornet AB äger samtliga fordon som är uppställda på fastigheten Borrby 43:35. Byggnadsnämnden har genom att inte rikta sitt föreläggande även mot ägaren till den egendom som skulle tas bort begått ett handläggningsfel. Med ett betraktelsesätt hämtat från rättegångsbalken borde så kallad nödvändig processgemenskap ha rått mellan KB Silverpenningen och Diamanthornet AB eftersom Diamanthornet AB träffas av domens rättskraft. -Regeringsrätten (200-11-19, Eliason, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Diamanthornet AB saknade rätt att överklaga det aktuella föreläggandet. Bolaget har inte heller visat att det på annan grund har rätt att begära resning i målet. Bolagets ansökan ska därmed avvisas. - Vid denna utgång faller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökan. (fd 2009-11-03, Ferm Brodén)