RÅ 2009 not 174

Resningsansökan rörande beslut om antagande av detaljplan avvisades då sökanden inte anfört någon omständighet som innebar att besluten angick henne på sådant sätt att hon hade rätt att ansöka om resning

Not 174. Ansökan av C.H. om resning i ärende ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Enköpings kommun beslutade den 27 april 2006 att för Storskogen anta detaljplan för del av fastigheterna Storskogen 1:1, Nynäs s:1 och Kryddgården 15:2 samt att för Bredsandsskogen anta detaljplan för fastigheterna Bredsand 1:20, 1:23 samt del av 1:22, Nynäs 3:1 och 4:1. Syftet med detaljplanerna var att möjliggöra bostadsbebyggelse. C.H. överklagade besluten hos Länsstyrelsen i Uppsala län som avvisade hennes överklaganden med motiveringen att hon inte hade rätt att överklaga besluten. C.H. överklagande länsstyrelsens beslut hos regeringen som avslog överklagandena i beslut den 23 november 2006 (Storskogen, M2006/4345/F/P) och den 1 februari 2007 (Bredsand, M2006/5922/F/P). Regeringen motiverade besluten med att det inte hade kommit fram att C.H. bodde eller ägde mark inom eller direkt angränsande till planområdet eller att hon på annan grund hade rätt att överklaga kommunens planbeslut. - C.H. ansökte om resning. Hon anförde sammanfattningsvis att det har kommit fram att detaljplanerna inte kunde följas och att exploateringen förstörde värden som miljöbalken skulle skydda. -Regeringsrätten (2009-11-19, Eliason, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. C.H. har inte anfört någon omständighet som innebär att besluten angår henne på ett sådant sätt att hon har rätt att ansöka om resning. Därför ska hennes ansökan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar C.H:s ansökan om resning. (fd II 2009-11-03, Ferm Brodén)