RÅ 2009 not 179

Permutation av stiftelsestadgar (rättsprövning, avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, övriga frågor

Not 179. Ansökan av Gamla Bure Aktiebolags Personalstiftelse om rättsprövning av ett beslut ang. ändring av personalstiftelses stadgar. - Gamla Bure Aktiebolags Personalstiftelse, en personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL), ansökte hos Länsstyrelsen i Stockholms län om ändring av stiftelsens ändamål. Stiftelsen anförde bl.a. följande. Verksamheten vid arbetsgivaren, Bure Träsliperi, upphörde 1992. Sedan ett antal år finns inte längre några anställda kvar och den fackliga verksamheten har upphört. Det föreligger således inte längre något ”arbetsgivar-arbetstagarförhållande” mellan bolaget och stiftelsens destinatärer. Stiftelsen är därför inte längre en personalstiftelse. - Länsstyrelsen beslutade att underställa regeringen ärendet. -Regeringen (Justitiedepartementet, 2008-10-23) lämnade ansökningen utan bifall och anförde följande: Enligt 22 § jämförd med 30 § TrL kan tillsynsmyndigheten efter ansökan ändra en personalstiftelses stadgar om stiftelsen saknar destinatärer, om stiftelsens kapital väsentligen överstiger vad som kan komma att fordras för att tillgodose ändamålet eller om det i övrigt förekommer särskilda skäl att ändra innehållet i stiftelsens stadgar. Om tillsynsmyndigheten anser att ärendet är av sådan beskaffenhet att det bör ankomma på regeringen att fatta beslut, får myndigheten underställa regeringen ärendet. - Grunden för ansökan har angetts vara att stiftelsen inte längre kan anses utgöra en personalstiftelse. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ansökan innebär så omfattande ändringar i stiftelsens stadgar att ett bifall till denna skulle innebära att stiftelsens konstruktion som personalstiftelse i TrL:s mening skulle anses bortfalla. Regeringen anser mot den bakgrunden att det är lämpligt att pröva ansökan i ett sammanhang och således inte överväga de olika ändringarna var för sig. - Regeringen delar länsstyrelsens uppfattning att de ändringar som ansökan avser sammantaget innebär att stiftelsens karaktär av personalstiftelse i TrL:s mening bortfaller. Bestämmelserna i 22 § TrL ger inte utrymme för att vidta så omfattande ändringar i en personalstiftelses stadgar att stiftelsen upphör att vara en sådan stiftelse (jfr RÅ 1993 not. 704). Ansökan ska därför lämnas utan bifall. - Stiftelsen yrkade i sin ansökan om rättsprövning att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Den faktiska grunden för den föreslagna ändringen av ändamålsbestämmelsen i stadgarna är att det tillägg till bestämmelsen som gjordes i samband med nedläggningen av verksamheten vid Bure Träsliperi 1992 inte längre kan uppfyllas. Tillägget innebar att tidigare anställda som inte fått ett nytt ordinarie arbete ska kunna få bidrag till utbildning. Då de tidigare anställda numera antingen pensionerats eller fått nytt ordinarie arbete kan detta ändamål inte längre uppfyllas. Ändamålsbestämmelsen har därför anpassats och återgått till vad som gällde före nedläggningen av verksamheten 1992. Destinatärkretsen består av dem som var anställda vid tidpunkten för nedläggningsbeslutet och deras efterlevande. Destinatärkretsen har således inte förändrats i förhållande till vad som gällde innan verksamheten vid Bure Träsliperi upphörde. I första hand görs gällande att stadgeändringarna inte innebär att stiftelsen upphör att utgöra personalstiftelse och att de faller inom ramen för sådana ändringar som kan vidtas med stöd av 22 § TrL och i andra hand att även stadgeändringar som innebär att en stiftelse upphör att utgöra en stiftelse enligt TrL ryms inom regeringens permutationsrätt. - Regeringsrätten (2009-12-01, Billum, Dexe, Hamberg, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet inryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Av 22 § jämförd med 30 § TrL framgår att tillsynsmyndigheten efter ansökan får förordna om ändring av en personalstiftelses stadgar, bl.a. om det inte längre finns någon som omfattas av stiftelsens ändamål. Anser tillsynsmyndigheten att ärendet är av sådan beskaffenhet att det bör ankomma på regeringen att fatta beslut, får myndigheten underställa regeringen ärendet. - Det kan konstateras att Gamla Bure Aktiebolags Personalstiftelse i sin ansökan om stadgeändringar angav att stiftelsen inte längre var en personalstiftelse och att en av de begärda ändringarna var att ordet Personalstiftelse i stiftelsens namn skulle ersättas med stiftelse. Regeringen fann i det nu aktuella beslutet det lämpligt att pröva de föreslagna ändringarna sammantaget och alltså inte överväga de olika ändringarna var för sig. - Regeringsrätten, som grundar sin bedömning på innehållet i handlingarna vid tiden för regeringens beslut, finner inte att det i målet framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av detta slag eller att det vid handläggningen förekommit något fel som påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd II 2009-11-12, Runsten) (Samma dag avgjordes med samma utgång mål nr 202-09 avseende en likartad ansökan om rättsprövning av Direktör L.L:s Personalstiftelse, också den stiftelsen med ursprung i verksamheten vid Bure Träsliperi.)