RÅ 2009 not 184

Uppdrag som jourhemsförälder ansågs inte vara förvärvsarbete vid prövning mot arbetsvillkoret

Not 184. Överklagande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ang. arbetslöshetsförsäkring. - I.J. var jourhemsförälder, i första hand åt akut placerade tonårsbarn.Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (2003-06-10 och omprövningsbeslut 2003-07-17) fann att I.J. inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. Besluten grundades på att hon inte klarade kraven enligt arbets- eller studerandevillkoren i 12-18 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. - I.J. överklagade beslutet. - Länsrätten i Skåne län (2004-03-29, ordf. Rilheim) yttrade: I.J. har haft uppdrag som jourfamiljehem. Den praxis som utvecklats, vad gäller familjehems-/fosterföräldrars arbete, innebär att sådant arbete inte är tillgodoräkningsbart i ett arbetsvillkor enligt ALF. Även med beaktande av vad I.J. har anfört och åberopat om uppdragets art finner länsrätten att uppdraget som jourfamiljehem vid nu aktuell bedömning får likställas med sedvanligt uppdrag som familjehem. Uppdraget kan således inte utgöra grund för att uppfylla arbetsvillkoret enligt ALF. Kassan har därför haft fog för sitt beslut att inte bevilja I.J. arbetslöshetsersättning. Överklagandet ska därmed avslås. - I.J. överklagade och yrkade att hon skulle beviljas arbetslöshetsersättning. - Kammarrätten i Göteborg (2007-01-12, Nordberg, Nilsson, Gester, referent) yttrade: Uppdrag som familjehems-/fosterförälder betraktas ej som ett förvärvsarbete enligt praxis i detta sammanhang. Anledningen torde enligt praxis vara att ett familjehemsplacerat barn, som tas emot för stadigvarande vård, inte utgör hinder för familjehemsföräldrarna att förvärvsarbeta utanför hemmet. Nu ifrågavarande uppdrag som jourfamiljehem avser emellertid akuta och korta placeringar, dvs. ej stadigvarande vård. Den fasta arvodesersättningen har utgått med ett relativt betydande belopp och har utgått oavsett om placering skett eller ej. Kommunen har även betalat arbetsgivaravgift på arvodesdelen. Mot denna bakgrund får uppdraget som jourfamiljehem i detta fall enligt kammarrättens mening betraktas som ett sådant reguljärt arbete som är tillgodoräkningsbart vid en prövning av arbetsvillkoret i 12 § ALF. Vid denna bedömning är I.J. berättigad till arbetslöshetsersättning. - Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver länsrättens och Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas beslut samt visar målet åter till kassan för erforderlig handläggning. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom samt fastställa länsrättens och arbetslöshetskassans beslut. IAF anförde bl.a. att inte bara jourhemsuppdrag utan också uppdrag som familjehemsförälder många gånger hindrade förvärvsarbete utanför hemmet vilket inte påverkat praxis för sådana uppdrag. - Regeringsrätten (2009-12-03, Sandström, Dexe, Lundin, Brickman, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag (anm. se föregående notis) bedömt att uppdrag som familjehemsförälder inte kan anses vara förvärvsarbete vid prövningen mot arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan är om förhållandena för I.J:s jourhemsuppdrag skiljer sig från familjehemsuppdrag på ett sådant sätt att det bör bedömas annorlunda. - Uppdrag som jourhem innebär att hemmet med kort varsel tar emot barn för tillfällig vård och fostran, oftast vid upprepade tillfällen under den tid som är överenskommen. Det som främst skiljer jourhemsuppdrag från familjehemsuppdrag är att placeringarna i jourhem är avsedda att vara korta och att de kan göras akut. I.J. hade också genom avtal förbundit sig att vara tillgänglig dygnet runt, även när hon inte hade något barn placerat hos sig. I övrigt är förhållandena ganska likartade. Hur tungt uppdraget blir beror på vilka barn som placeras där. Även familjehemsföräldrar är i vissa fall förhindrade att arbeta utanför hemmet och det förekommer att familjehemsföräldrar genom kontrakt förbinder sig att vara tillgängliga för barnet dygnet runt. Ersättning utgår på samma sätt. - Med hänsyn till det anförda anser Regeringsrätten att det inte finns skäl att bedöma jourhemsuppdrag på annat sätt än uppdrag som familjehem. I.J:s uppdrag kan därför inte anses vara förvärvsarbete vid bedömningen av om arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen är uppfyllt. IAF:s yrkande ska således bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. (fd I 2009-10-28, Wenneberg)