RÅ 2009 not 186

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 186. Ansökan av Romska Delegationen om rättsprövning av beslut ang. proposition till riksdagen. - I en ansökan om rättsprövning yrkade Romska Delegationen att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut att skicka proposition 2008/09:158 till riksdagen och återförvisa propositionen till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Romska Delegationen anförde bl.a. följande. Propositionen föregicks av ett omfattande arbete där den nationella minoriteten romer medvetet eller omedvetet exkluderades med avseende på centralorganisationen Romska Delegationens medlemmar. Sverige är anslutet till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Artikel 15 i konventionen stadgar att parterna ska skapa nödvändiga förutsättningar för att de som tillhör nationella minoriteter effektivt ska kunna delta bl.a. i offentliga angelägenheter, särskilt sådana som berör dem. Propositionen bör återförvisas till regeringen i syfte att ge den nationella minoriteten romer möjlighet till delaktighet enligt artikel 15 i konventionen. -Regeringsrätten (2009-12-07, Billum, Dexe, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Av prop. 2005/06:56 framgår att detta bl.a. innebär att endast beslut i enskilda fall kan rättsprövas. Rättsprövningslagen är således inte tillämplig på t.ex. regeringens normbeslut (a. prop. s. 22 och RÅ 2007 not. 180). - Regeringen har genom det klandrade avgörandet beslutat en proposition. Regeringens beslut innebär att avlåta ett förslag till riksdagen. Det har inte sådana rättsverkningar att det kan rättsprövas. Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2009-11-12, Mattsson)