RÅ 2009 not 20

Beslut om vägrad förlängning av färdigställandetid för rörledning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Not 20. Ansökan av Louddens Flygbränsleledning AB om rättsprövning av beslut ang. ansökan om förlängd färdigställandetid för rörledning. - Genom beslut den 26 januari 1989 beviljade regeringen, med stöd av lagen (1978:160) om vissa rörledningar, Louddens flygbränsleledning AB (LOFAB) tillstånd att framdra och t.o.m. den 26 januari 2019 använda en rörledning för transport av flygbränsle från Loudden i Stockholms hamn till Arlanda flygplats i Sigtuna kommun. Som villkor för koncessionen föreskrevs bl.a. att ledningen skulle färdigställas före den 1 januari 1997. Regeringen har beviljat LOFAB förlängning av färdigställandetiden genom beslut den 19 september 1996 t.o.m. den 1 januari 1999, genom beslut den 9 juli 1998 t.o.m. den 31 december 1999 och genom beslut den 30 november 2000 t.o.m. den 31 december 2005. - LOFAB begärde i skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 3 januari 2005 förlängning av färdigställandetiden till år 2015. - Energimarknadsinspektionen vid Statens energimyndighet beredde ansökan och tillstyrkte i yttrande till regeringen att den sökta förlängningen skulle medges. Myndigheten hänvisade bl.a. till remissinstanserna som framfört att det är ett viktigt samhällsintresse att skapa förutsättningar för en så miljövänlig och säker transport av flygbränsle som möjligt. -Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-06-08)avslog ansökan med motiveringen att särskilda skäl för en ytterligare förlängning av färdigställandetiden inte förelåg. - LOFAB ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Regeringen har utgått från den felaktiga uppfattningen att Louddens oljehamn skulle läggas ned. År 2004 fattade staten beslutet att Louddens oljehamn är riksintresse och inte får läggas ned, om inte en annan lösning redovisats samt även miljöprövats och godkänts. Under hand har länsstyrelsen meddelat att en sådan annan lösning inte får innebära att tankbilstransporterna i regionen skulle komma att öka. Flygbränslehanteringen har flyttats från Loudden till Gävle hamn med vidaretransport per järnväg till Arlanda. Detta är dock en dyrare lösning än en rörledning från Loudden samt innebär en större energiförbrukning och större risker. Om det skulle uppstå en situation, t.ex. genom en olycka som medför förorening av grundvattnet eller om risken för ett terrorattentat skulle bli akut, kan det ta flera år att få ett nytt tillstånd till en rörledning. Skulle däremot Louddens koncession bibehållas, kan man om det krävs redan efter 18 månader ta en rörledning i drift. Det finns inte några nackdelar med att bibehålla koncessionen och den hindrar inte någon annan verksamhet eller planering. Anledningen till att man vid tillståndsgivningen sätter ut en tidpunkt när byggandet ska vara klart är att man inte ska kunna ha ett tillstånd utan att utnyttja det och därmed förhindra någon annan att få tillstånd. En sådan situation föreligger dock inte. Ingen annan har uttalat intresse av att anlägga en rörledning mellan Stockholms hamn och Arlanda eller längs med någon del av denna sträckning. Det överklagade beslutet vilar på felaktiga grunder och bör upphävas. Regeringsrätten (2009-02-23, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen också frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Målet gäller om särskilda skäl för förlängd färdigställandetid för en rörledning föreligger. Regeringen har i det nu klandrade beslutet avslagit en ansökan om detta. I målet har inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av aktuellt slag eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-02-05, Sjöberg).