RÅ 2009 not 204

Då sökanden var kommun som vid vite förbjudits att utföra vårdarbete vid visst äldreboende / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 204. Ansökan av Mjölby kommun om rättsprövning av ett beslut om villkor för vårdarbete. - Arbetsmiljöverket förbjöd genom beslut den 19 juni 2007 Mjölby kommun vid vite av 1 000 000 kr att efter den 30 juni 2008 bedriva vårdarbete vid Slomarps äldreboende om inte vissa villkor avseende lokalerna var uppfyllda. Mjölby kommun överklagade beslutet hos regeringen som genom beslut den 4 juni 2009 ändrade det överklagade beslutet bl.a. på så sätt att villkoren omformulerades något och tidpunkten för när beslutet ska börja gälla sattes till den 31 december 2010. - Mjölby kommun ansökte om rättsprövning och anförde att regeringens beslut stred mot förvaltningsprocesslagen (1971:291), lagen (1985:206) om viten samt mot Europakonventionen. -Regeringsrätten (2009-12-28, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det aktuella beslutet innefattar inte någon prövning av en sådan enskilds rättigheter och skyldigheter som avses i bestämmelsen. Kommunens ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Mjölby kommuns ansökan om rättsprövning. (fd II 2009-11-26, Lundberg) Samma dag avgjordes mål nr 4385-4387-09 rörande samma fråga i anslutning till andra äldreboenden i kommunen.