RÅ 2009 not 21

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 21. Överklagande av Länsstyrelsen i Örebro län i mål ang. utlämnande av allmän handling. - J.P. begärde hos Länsstyrelsen i Örebro län att få ta del av ett tillsynsbeslut ang. länsstyrelsens granskning av socialtjänstens handläggning i en fråga som rörde ett visst barn. Länsstyrelsen lämnade genom beslut den 1 oktober 2008 ut det begärda beslutet, varvid dock vissa delar maskerats med hänvisning till sekretess hänförlig till enskilds personliga förhållanden. - Sedan J.P. överklagat beslutet fann Kammarrätten i Jönköping i beslut den 26 november 2008 skäl att upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisa målet till länsstyrelsen för en mer ingående prövning av frågan om barnet eller dess närstående kunde lida men om barnets behandlande läkare, J.P., fick ta del av beslutet i dess helhet. - Länsstyrelsen i Örebro län överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva domen. -Regeringsrätten (2009-02-25, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling överklaga ett beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att någon annan än sökanden inte är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. Länsstyrelsen har således inte rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-02-12, Törnered)