RÅ 2009 not 29

Fråga om kungörelse av utställning av planförslag och underrättelse därom skett i föreskriven ordning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Beslut om detaljplan ansågs inte beröra hyresgästers civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (avvisning) / Beslut om detaljplan ansågs inte beröra hyresgästers civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (rättsprövning, avvisning)

Not 29. Ansökan av Bostadsrättsföreningen Lispundet 15-23, K.H. och K.L. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 8 juni 2006 att anta detaljplan för ett område vid Gustav III:s väg öster om kvarteret Pyndaren i stadsdelen Åkeslund. Planen syftar till att ca 39 lägenheter ska uppföras i två punkthus. Sedan beslutet överklagats av Bostadsrättsföreningen Lispundet 15-23, K.H., K.L. och ytterligare ett antal personer avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandena i beslut den 21 november 2006. Bostadsrättsföreningen, K.H, K.L och ytterligare ett antal personer överklagade länsstyrelsens beslut.Regeringen (Miljödepartementet, 2007-11-29) avslog överklagandena med följande motivering. Antagandet av planen har föregåtts av programsamråd, plansamråd samt utställning. Kungörelse om utställning har varit införd i ortstidningarna. Klagandena har haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan denna antogs av kommunen och av utställningsutlåtandet över inkomna erinringar framgår också att klagandena framfört synpunkter på planförslaget. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens beslut inte tillkommit i laga ordning. Den omständigheten att hänsyn inte tagits till de i ärendet framförda synpunkterna utgör inte skäl till annat ställningstagande. - Regeringen finner att de olägenheter i form av bl.a. insyn, ändrad utsikt, påverkat ljusinsläpp, minskad tillgång till grönytor, ökad trafik samt buller och avgaser som detaljplanen kan medföra för klagandena inte kan vara så betydande att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om påverkan på områdets natur- och kulturvärden utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att klagandenas invändningar i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - Bostadsrättsföreningen, K.H. och K.L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Bostadsrättsföreningen anförde bl.a. följande. Felaktigheter har förekommit under planprocessen, såsom brister i delgivningen till de boende och berörda i området. Endast ett fåtal av de berörda boende har fått del av de senaste omarbetningarna av planen. Det har endast delats ut ett fåtal kopior med uppmaningen till dem som tilldelats dessa att vidarebefordra kopiorna till andra boende. Detta har inte fungerat i praktiken. Resultatet är att endast ett mycket begränsat antal av dem som berörs av planförslaget i dag är införstådda med hur planarbetet har avancerat och var man befinner sig i planprocessen. Få vet vilken stor negativ inverkan detta planförslag kommer att få för redan existerande bebyggelse och boende i närområdet. - K.H. och K.L. anförde bl.a. följande. De har fått del av underrättelsen om utställning av det ändrade planförslaget i efterhand. Enligt en sändlista har underrättelsen skickats till ”hyresgäster i kvarteret Lodet 1 och 2”, där de är bosatta, genom en person, bosatt på Fredrikslundsvägen 3. Denne har aldrig varit eller agerat som ombud för Lodet 2. - Regeringsrätten (2009-03-06, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § ska Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - Enligt 5 kap. 24 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, ska kungörelse om utställningen av planförslaget minst en vecka före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Kungörandet får dock ske senast den dag då utställningstiden börjar, om denna bestämts till minst fyra veckor. Enligt 5 kap. 25 § PBL ska underrättelse om innehållet i kungörelsen senast dagen för kungörandet i brev sändas till bl.a. kända sakägare och andra som har ett väsentligt intresse av förslaget. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - K.H. och K.L. är enligt handlingarna i målet hyresgäster i fastigheten Lodet 2. De äger såvitt framgår inte någon fastighet inom eller i anslutning till planområdet. Det har inte kommit fram att deras civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Deras ansökningar om rättsprövning ska därför avvisas. - Bostadsrättsföreningen Lispundet står som sakägare i fastighetsförteckningen och har enligt sändlista i egenskap av fastighetsägare fått underrättelse om kungörelsens innehåll. Kungörelse har skett på kommunens anslagstavla samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. - Regeringsrätten finner att kungörelse om utställningen av planförslaget och underrättelse därom har skett i den ordning som PBL föreskriver. - Det har inte heller i övrigt kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som angetts. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar K.H:s och K.L:s ansökningar. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-02-05, Törnqvist)