RÅ 2009 not 47

Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande ansågs utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter

Not 47. Överklagande av TietoEnator Sverige AB ang. inkomsttaxering 2000 m.m. - Den 30 mars 1999 tecknades ett samgåendeavtal mellan Tieto Corporation Oy och dåvarande Enator AB (sedermera TietoEnator Sverige AB) enligt vilket Tieto Corporation Oy skulle erbjuda Enator AB:s aktieägare att överlåta sina aktier i bolaget till Tieto Corporation Oy mot nyemitterade aktier i Tieto Corporation Oy. Överlåtelsen av aktierna ägde rum den 7 juli 1999. Enator AB (bolaget) yrkade avdrag för kostnader hänförliga till samgåendet om 27 094 548 kr. Skattemyndigheten medgav inte det yrkade avdraget. - Bolaget överklagade och yrkade att avdrag skulle medges. -Länsrätten i Stockholms län (2003-04-10, ordf. Annell): - - - Det är nu inte fråga om kostnader som uppkommit hos det förvärvande bolaget utan om avdrag för kostnader hänförliga till aktieförvärv i anledning av ett sammangående som uppkommit hos det förvärvade bolaget. Denna fråga har inte prövats i praxis. Kostnader i samband med en aktieförsäljning torde normalt uppkomma enbart hos säljaren och köparen av aktierna. Enligt länsrättens bedömning kan det dock, när fråga är om ett sammangående mellan större börsnoterade företag, även uppkomma kostnader för aktieförvärvet hos det förvärvade bolaget. Under sådana förhållanden finner länsrätten att det förvärvade bolaget kan medges avdrag för sådana kostnader som skulle ha varit omedelbart avdragsgilla hos förvärvaren. Detta dock under förutsättning att kostnaderna är hänförliga till det förvärvade bolaget. - En förutsättning för att bolaget ska kunna medges avdrag för kostnader i samband med Tieto Corporation Oy:s förvärv av bolagets aktier är därför att kostnaderna verkligen har uppstått hos bolaget. Vidare måste kostnaderna vara sådana allmänna kostnader i samband med samgåendet, såsom inledande undersökningar och liknande, som medför omedelbar avdragsrätt hos en aktieförvärvare. Däremot kan bolaget inte få avdrag för kostnader som säljarna eller Tieto Corporation Oy har haft och inte heller för kostnader som, om de hade uppstått hos Tieto Corporation Oy, inte hade varit omedelbart avdragsgilla utan i stället hade fått kostnadsföras vid avyttring av aktierna. - Enligt länsrättens bedömning har bolaget inte i tillräcklig grad visat att de ifrågavarande kostnaderna avser sådana allmänna kostnader som skulle kunna vara direkt avdragsgilla hos förvärvaren och bolaget kan därmed inte medge yrkat avdrag. Överklagandet ska därmed avslås i denna del. - Bolaget överklagade länsrättens dom och yrkade att avdrag skulle medges. - Kammarrätten i Stockholm (2005-12-05, Dinnetz, Sundlöf, Ladvall, referent) avslog yrkandet och anförde att bolaget inte förmått visa eller göra sannolikt att de ifrågavarande kostnaderna var sådana allmänna kostnader, utan direkt samband med aktieförvärvet, att rätt till yrkat avdrag förelåg. - Bolaget fullföljde sin talan och yrkade ersättning för kostnader om sammanlagt 339 400 kr. Bolaget anförde bl.a. följande. Som medlem av OM Stockholmsbörsen AB var Enator AB bundet av börsens noteringsavtal. Av detta avtal följde ett krav på bolaget att följa Näringslivets Börskommittés rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Enligt rekommendationen ålåg det styrelsen i Enator AB att offentliggöra sin uppfattning om uppköpserbjudandet och skälen för denna uppfattning. En avgörande fråga för styrelsen att ta ställning till var om och på vilket sätt samgåendet skulle medföra att verksamheten i Enator AB blev mer konkurrenskraftig och framgångsrik. Det är uppenbart att konsultkostnader som sammanhänger med sådana bedömningar av utvecklingen av bolagets verksamhet utgör avdragsgilla kostnader. Det förhållandet att en viss aktivitet även har en ”ägardimension” ändrar inte detta förhållande. De principiella uttalanden som Regeringsrätten gör i RÅ 2006 ref. 19 II, bl.a. om vad som utgör allmänna omkostnader i bolagets verksamhet, äger samma tyngd vid den inkomstskattemässiga bedömningen. Bolaget har även rätt till avdrag enligt bestämmelsen i 2 § 16 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. De nu aktuella kostnaderna är ett sådant naturligt utflöde av bolagets börsnotering att avdragsrätt föreligger enligt denna bestämmelse. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet men tillstyrkte att bolaget beviljades ersättning för sina kostnader med skäligt belopp. Verket anförde bl.a. följande. För avdragsrätt enligt 20 och 23 §§kommunalskattelagen (1928:370), KL, krävs att det är fråga om utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande. Nu aktuella kostnader kan inte anses vara en naturlig del av bolagets verksamhet och utgör därför inte sådana utgifter. Det faktum att styrelsen i bolaget haft en skyldighet enligt noteringsavtalet att tillkännage sin uppfattning om erbjudandet har enbart med ett eventuellt ägarbyte att göra och inget samband med bolagets verksamhet som sådan. Styrelsens utlåtande är riktat till de egna aktieägarna med enda syfte att tillgodose och bevaka deras kapitalintressen. Fråga är inte heller om sådana kostnader som kan hänföras till den typ av organisationsutgifter som är avdragsgilla enligt 2 § 16 mom. andra stycket SIL. RÅ 2006 ref. 19 II är inte relevant eftersom mervärdesskatt och inkomstskatt är två av varandra oberoende skatteordningar. - Regeringsrätten (2009-03-27, Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enator AB var under år 1999 noterat vid OM Stockholmsbörsen AB. Under våren det året lämnade Tieto Corporation Oy ett erbjudande till aktieägarna i Enator AB att överlåta sina aktier i bolaget mot nyemitterade aktier i Tieto Corporation Oy, ett s.k. offentligt uppköpserbjudande. Uppköpet genomfördes i början av juli samma år. I anslutning till detta erbjudande ådrog sig Enator AB kostnader på sammanlagt 27 094 548 kr avseende extern rådgivning. Frågan i målet är om bolaget har rätt till avdrag för dessa kostnader vid 2000 års taxering. - I 20 § första stycket KL anges huvudregeln för att kostnader ska vara avdragsgilla, nämligen att det ska vara fråga om kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande (jfr 23 § KL såvitt avser näringsverksamhet och numera 16 kap. 1 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL). Enligt 2 § 16 mom. andra stycket SIL medges aktiebolag avdrag för kostnader för förändring av aktiekapitalet och för förvaltning av bolagets kapital (en motsvarande bestämmelse finns i 16 kap. 8 § IL). - Bestämmelsen i 2 § 16 mom. andra stycket SIL infördes vid 1999 års taxering. I förarbetena anfördes bl.a. följande (prop. 1996/97:154 s. 44). ”Rättspraxis ger vid handen att sådana kostnader som är av förvaltningskaraktär vid den skatterättsliga bedömningen i vissa fall har bedömts som avdragsgilla och i andra fall som inte avdragsgilla. … är praxis således inte entydig vad gäller denna typ av kostnader. Tendensen synes vara att kostnader som är nödvändiga för den löpande driften är avdragsgilla även om de har samband med det egna kapitalet eller organisationen av det egna kapitalet. Mot bakgrund av förslaget att kostnader för förändringar av det egna kapitalet generellt bör betraktas som avdragsgilla bör också kostnader för förvaltning av det egna kapitalet vara avdragsgilla. Ersättningar och provisioner till banker m.fl. för arbete i samband med utdelning bör således vara avdragsgilla. Detsamma bör gälla t.ex. kostnader för att vidmakthålla en börsnotering och kostnader för att hålla bolagsstämma.” - Enligt noteringsavtalet vid dåvarande OM Stockholmsbörsen AB (numera OMX Nordic Exchange Stockholm AB) var ett noterat bolag skyldigt att följa Näringslivets Börskommittés rekommendation om offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Av rekommendationen framgår att styrelsen i det bolag vars aktieägare erbjudandet riktar sig till (målbolaget), inom skälig tid före acceptfristens utgång, ska offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet, jämte en motivering som anger grunden för styrelsens inställning. Bestämmelsen infördes den 1 juli 1999 men innebar endast en kodifiering av vad som då var fast praxis och därmed god sed på aktiemarknaden (motsvarande bestämmelse, med utvidgade krav på upplysningar, finns numera intagen i börsens regelverk för emittenter). - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Av utredningen i målet framgår inte annat än att de nu aktuella kostnaderna avser tjänster som bolaget köpt för att styrelsen skulle kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra sin uppfattning om det uppköpserbjudande som Tieto Corporation Oy lämnade till aktieägarna i bolaget. Styrelsens skyldighet i detta hänseende är i första hand motiverad av att aktieägarna ska få ett fullgott underlag för att kunna ta ställning till erbjudandet. Såtillvida kan tjänsterna sägas ha syftat till att ta till vara aktieägarnas intressen och inte bolagets. Kostnaderna har emellertid uppkommit som en direkt följd av bolagets börsnotering (jfr RÅ 2006 ref. 19 II) och får därmed anses utgöra avdragsgilla förvaltningskostnader. Överklagandet ska därför bifallas.- TietoEnator Sverige AB är berättigad till skälig ersättning för sina kostnader i länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. Bolaget har medgetts ersättning för kostnader i länsrätten med 40 000 kr. Målet i länsrätten avsåg ytterligare en fråga som bolaget vann bifall till i länsrätten och kammarrätten och som nu inte är uppe till prövning. Länsrätten jämkade ersättningsbeloppet med hänsyn till att bolaget inte vann bifall i den fråga som nu är aktuell. Det finns således anledning att bevilja bolaget ytterligare ersättning för dess kostnader i länsrätten. Ersättningen bör bestämmas till totalt 120 000 kr för kostnader i samtliga instanser. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar att TietoEnator Sverige AB vid inkomsttaxeringen 2000 har rätt till avdrag med 27 094 548 kr för kostnader i anslutning till det offentliga uppköpserbjudandet. - Regeringsrätten beviljar TietoEnator Sverige AB ersättning av allmänna medel med 120 000 kr för kostnader i målet i samtliga instanser. (fd II 2009-01-21, Werth) Anm: Regeringsrätten meddelade samma dag dom i mål nr 3240-06 och 7053-06 varigenom Outokumpu Stainless AB och LBI Sverige AB medgavs avdrag för motsvarande kostnader samt i det likartade mål som återges i RÅ 2009 ref. 48.