RÅ 2009 not 53

Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut om utlämnande

Not 53. Överklagande av Piteå kommun i mål ang. utlämnande av allmän handling. - P.M. begärde hos Socialnämnden i Piteå kommun att få ta del av ”vardagsanteckningar i original” avseende dottern L.M. Piteå kommun avslog i beslut den 5 september 2008 hans begäran med motiveringen att daganteckningarna inte var allmänna handlingar. - J.P. överklagade kommunens beslut. Kammarrätten i Sundsvall fann i beslut den 24 februari 2009 att P.M. efter sedvanlig sekretessprövning borde ha fått del av anteckningarna men med hänsyn till att dessa hade förstörts föranledde hans överklagande inte någon kammarrättens vidare åtgärd. - Piteå kommun överklagade kammarrättens beslut.Regeringsrätten (2009-04-15, Nordborg):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) kan den som begärt att få ta del av en handling överklaga ett beslut, varigenom denna begäran avslagits eller bifallits med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa handlingens innehåll eller annars förfoga över den. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att någon annan än sökanden inte är behörig att överklaga ett beslut angående rätten att ta del av allmänna handlingar. Piteå kommun har således inte rätt att överklaga kammarrättens beslut. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-04-15, Törnered)