RÅ 2009 not 57

Regeringens beslut att upphäva beslut om antagande av detaljplan (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Not 57. Ansökan av H.B. och S-O.B. om rättsprövning av ett beslut om detaljplan. - Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun beslutade den 16 maj 2002 att anta detaljplan för Släps-Kullen 2:12 m.fl. i Släp i kommunen. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Hallands län den 30 september 2002 dels att avvisa vissa yrkande, dels att avvisa vissa överklaganden och avslå andra. - Länsstyrelsens beslut överklagades därefter hos regeringen som den 23 oktober 2003 beslutade att avslå överklagandena (dnr M2002/3887/F/P). - G. och J.E., G. och E.J. samt M. och L-G.H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut enligt lagen (1998:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. - Regeringsrätten upphävde genom dom den 8 februari 2005 regeringens beslut. Regeringsrätten uttalade därvid bl.a. följande. Regeringsrätten finner mot bakgrund av de obestridda uppgifterna om förekomst av fridlysta arter inom planområdet att det varit påkallat att miljökonsekvensbeskrivningen i det aktuella planärendet belyst även exploateringens konsekvenser för sådana arter. Den föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen har inte möjliggjort en samlad bedömning av de planerade åtgärdernas inverkan på fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloområden. Underlaget för beslutet om detaljplanen har därmed varit bristfälligt. Det är inte uppenbart att detta fel saknar betydelse för avgörandet. Beslutet i ärendet strider därför mot 5 kap. 18 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10) och skall upphävas. - G.J. inkom med en skrivelse där hon bl.a. yrkade inhibition av planen. -Regeringen (2005-03-10, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)upphävde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2002 att anta detaljplan för Släps-Kullen 2:12 m.fl. i Släp i Kungsbacka kommun. - Som skäl för sitt beslut anförde regeringen att med hänsyn till Regeringsrättens dom borde kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2002 att anta ifrågavarande detaljplan upphävas. - Vid denna utgång saknades skäl att särskilt pröva frågan om inhibition. - H.B. och S-O.B. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. De har fått ett lagakraftbevis från kommunen avseende detaljplanen, men därefter genom dagspressen fått information om att detaljplanen hävts. Det är anmärkningsvärt att de inte fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Att planen hävs innebär att beslutet om fem byggrätter upphävs, vilket innebär stora ekonomiska förluster då pågående försäljning fått avbrytas. Regeringsrätten (20004-20, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De av sökandena åberopade omständigheterna visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen skulle ha förekommit några fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i övrigt att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-03-19, Cederlund)