RÅ 2009 not 61

Skäl för eftergift ansågs inte föreligga med hänsyn bl.a. till att tillämpliga skatteregler inte ansågs särskilt komplicerade / Grund för att påföra skattetillägg ansågs föreligga då det inte framstod som närmast uteslutet att uppgiven kapitalförlust skulle godtas av Skatteverket utan vidare utredning

Not 61. Överklagande av P.W. i mål ang. skattetillägg. - I grundläggande beslut om årlig taxering för taxeringsåret 2004 beslutade Skatteverket att beräkna P.W:s kapitalvinst från försäljning av aktier till 58 458 kr i stället för i deklarationen yrkad kapitalförlust på 171 809 kr. Skatteverket påförde även skattetillägg med 40 % av den skatt som belöpte på ändringen. Som skäl för beslutet anförde Skatteverket i huvudsak följande. P.W. har dragit av 303 899 kr som kapitalförlust vid försäljning av sina aktier i fåmansföretaget SweTech i Karlskoga AB. Av förlusten har 58 458 kr kvittats mot vinster vid försäljning av andra värdepapper. Återstående 245 441 kr har tagits upp till 70 % (171 809 kr). P.W. har sålt aktierna till ett nytt bolag som han också var delägare i och därmed äger han fortfarande indirekt aktierna i SweTech i Karlskoga AB. Trots att aktierna hade ett högt verkligt värde, då det egna kapitalet i aktiebolaget är på flera miljoner, sattes köpeskillingen till en krona. Denna interna försäljning är därmed inte marknadsmässig. Genom att yrka avdrag för förlust som inte är verklig har oriktig uppgift lämnats i deklarationen. Det framgick inte av deklarationen att P.W. sålt aktierna till sitt nya bolag. På K10-blanketten för det nya bolaget har han dessutom nekande besvarat frågan om han sålt någonting till aktiebolaget. - I överklagande yrkade P.W. att avdrag skulle medges honom för kapitalförlust i enlighet med deklarerade uppgifter och att påfört skattetillägg skulle undanröjas alternativt efterges. Han anförde i huvudsalt följande. Fram till slutet av september 2003 var han delägare i bolaget SweTech i Karlskoga AB. Han ägde aktier motsvarande 10,07 % i bolaget som han hade köpt för 303 900 kr. Anledningen till att han sålde aktierna var att en av grundarna av bolaget, tillika en huvudägare, ville utträda ur bolaget och sälja sina aktier. De kvarvarande aktieägarna beslöt att praktiskt hantera detta genom att bilda ett, nytt bolag. Detta bolag, SweTech Förvaltnings AB, köpte sedan samtliga aktier i SweTech i Karlskoga AB. P.W. är en av fyra aktieägare i SweTech Förvaltnings AB och äger 17,9 % av bolaget. Delägarna har endast affärsmässiga relationer till varandra och ingen av de övriga aktieägarna är att betrakta som närstående till P.W.. - En kapitalförlust som uppstår vid en försäljning av en tillgång till ett pris som understiger marknadsvärdet är avdragsgill om avsikten med transaktionen inte är att öka köparens förmögenhet, dvs. gåva. Eftersom övriga aktieägare i det köpande bolaget SweTech Förvaltnings AB inte är närstående till P.W. är utgångspunkten enligt praxis att affärsmässiga skäl ligger bakom transaktionen. I förevarande fall torde det vara uppenbart att priset på de sålda aktierna inte har satts med syfte att berika det köpande företaget och därmed indirekt de övriga delägarna, utan priset har satts enbart för att på ett smidigt sätt genomföra en nödvändig omstrukturering. P.W., eller någon närstående till honom, har inte i samband med aktieförsäljningen erhållit någon annan rättighet eller förmån än försäljningspriset på en krona. - Eftersom P.W. på korrekt sätt deklarerat aktieaffären har han inte lämnat någon oriktig uppgift varvid skattetillägg inte kan utgå. Om länsrätten skulle gå på Skatteverkets linje torde det vara uppenbart att en försäljning av aktier i ett bolag för endast 1 kr alltid måste aktualisera ett ansvar för Skatteverket att utreda ärendet varvid det saknas grund att påföra skattetillägg. I vart fall måste frågan hur försäljningen skall deklareras anses så pass komplicerad och svårbedömd att skattetillägg skall efterges. - Skatteverket fann vid omprövning i anledning av överklagandet inte skäl att ändra det överklagade beslutet. Skatteverket anförde bl.a. följande. Det är bara verkliga kapitalförluster som skall anses vara kapitalförluster. Det finns också vissa specialbestämmelser för situationer där uppkomna kapitalförluster ändå inte, helt eller delvis, skall anses som kapitalförluster. För fall när en fysisk person överlåter en tillgång, till bl.a. ett svenskt aktiebolag som överlåtaren äger andelar i, utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl tillgångens. marknadsvärde som omkostnadsbelopp finns bestämmelser som säger att tillgången skall anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärdet om detta är lägre. Det saknar således betydelse om transaktionen var en gåva eller inte. I princip är försäljningen dock en gåva då P.W. medvetet gjort en transaktion som de facto ökar köparens förmögenhet. Då det inte har framkommit att aktiernas marknadsvärde understiger omkostnadsbeloppet skall aktier anses ha avyttrats till ett belopp som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp, dvs. 303 900 kr. - P.W. har till den avlämnade deklarationen bifogat K10-blanketter både för SweTech i Karlskoga AB och SweTech Förvaltnings AB. På den blankett som avser SweTech Förvaltnings AB har han uppgett att han inte avyttrat någon egendom till bolaget. I en "egen" underbilaga till sin K4-blankett har han upplyst om att: "Jag har dessutom under året sålt mitt innehav i SweTech i Karlskoga AB till nytt bolag SweTech Förvaltnings AB. Aktieutdelning från SweTech förvaltnings AB har utgått med ??? för vilken ingen preliminär skatt dragits" samt "Försäljning av Aktier i SweTech AB Upplysningar enl. Terje BDO". I underbilagan har dock i övrigt ingen redovisning av försäljningen av aktierna i SweTech i Karlskoga AB gjorts. Skatteverket anser inte att den upplysning som han lämnat i sin "egna" bilaga kan ses som en sådan uppgift att den tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgjort tillräckligt underlag för ett riktigt beslut eller utlöst Skatteverkets utredningsansvar. Skatteverket delar inte heller åsikten som framförts i överklagandet att försäljning av aktier i ett bolag för en krona alltid måste aktualisera ett ansvar för Skatteverket att utreda ärendet. Det är en inte helt ovanlig situation att aktier avyttras för en krona och att detta pris, utan vidare utredning, godtas som inte understigande marknadsvärdet. Det kan inte hävdas i P.W:s fall att det skulle framstå som närmast uteslutet att hans redovisning av sålda aktier inte skulle ha godtagits. Den omständighet att Skatteverket skickat en förfrågan kan i sig inte tolkas som att ett utredningsansvar uppkommit. Inte heller är sakfrågan så pass komplicerad eller svårbedömd att hel eller delvis befrielse från skattetillägget kan anses föreligga. Sådana skäl har inte heller i övrigt framkommit. - I genmäle anförde P.W. bl.a. följande. Om behovet av ytterligare upplysningar framstår som uppenbart är risken för vilseledande av Skatteverket obetydlig. Oriktig uppgift anses då inte ha lämnats. P.W. har av misstag råkat kryssa i fel ruta i sin K10-lankett för SweTech Förvaltnings AB på frågan om han avyttrat tillgångar till företaget. Samtidigt har han i en bilaga till inkomstdeklarationen upplyst om att han sålt sitt innehav i SweTech i Karlskoga AB till SweTech Förvaltnings AB. Han har dessutom redovisat den aktuella aktieaffären helt i överrensstämmelse med de transaktioner som skett, dvs. att aktiernas försäljningspris angivits till en krona och aktiernas omkostnadsbelopp till 303 900 kr. -Länsrätten i Örebro län (2005-12-01, ordf. Thuren)yttrade: Aktieavyttringen. Enligt 53 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) IL skall bl.a. bestämmelsen i 3 § samma kapitel gälla om en fysisk person överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl tillgångens marknadsvärde som omkostnadsbelopp till bl.a. ett sådant svenskt aktiebolag som överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren, direkt eller indirekt, äger andelar i. - Enligt 3 § samma kapitel skall den överlåtna tillgången anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre. - I målet är ostridigt att P.W. har avyttrat tillgång i form av aktier mot en ersättning som understiger såväl tillgångens marknadsvärde som omkostnadsbeloppet till ett svenskt aktiebolag som han äger andelar i. Enligt de nyssnämnda reglerna skall den överlåtna tillgången anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre. Då annat inte framkommit än att marknadsvärdet för de aktier som P.W. avyttrat är högre än hans omkostnadsbelopp skall tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar hans omkostnadsbelopp, dvs. 303 900 kr. Skatteverket har sålunda haft fog för sitt beslut i denna del. - Skattetillägg. Enligt 3 kap. 1 § taxeringslagen (TL) skall Skatteverket se till att ett ärende blir tillräckligt utrett. - Av 5 kap. 1 § TL framgår att om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller om den skattskyldige har lämnat en sådan uppgift i ett mål om taxering och uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak. En uppgift är oriktig om det klart framgår att uppgiften är felaktig eller om den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. - Som ovan konstaterats har P.W. på felaktigt sätt deklarerat sin försäljning av aktierna i bolaget SweTech i Karlskoga AB. I sin deklaration har han lämnat oförenliga uppgifter. I till deklarationen bifogad K4-blankett för bolaget SweTech Förvaltnings AB har han uppgivit att han inte avyttrat några tillgångar till bolaget medan han i en bilaga till sin K4-blankett uppgett att han sålt sina aktier i bolaget SweTech i Karlskoga AB till SweTech Förvaltnings AB. Han har särskilt betonat det senare genom att med färgpenna stryka över upplysningen. Han har också inlämnat en K10-blankett, såsom aktieägare, i fåmansföretaget SweTech Förvaltnings AB. - Vid en samlad bedömning av omständigheterna är lämnade uppgifter motstridiga och innehåller en klar felaktighet, även med beaktande av reservationen i bilagan till K4-blanketten. Grund för att påföra skattetillägg föreligger därför. Det skulle krävas en ingående kunskap om faktiska förhållanden för att konstatera att lämnade uppgifter inte kan läggas till grund för en korrekt taxering. Länsrätten finner att man inte rimligen kan lägga ett så stort utredningsansvar på skatteverket i ett fall som det förevarande. Följaktligen kan regeln om myndighetens utredningsansvar inte tas till intäkt för att beslutet om skattetillägg skall upphävas. Frågan i målet är inte skatterättsligt svår och skäl till eftergift av eller befrielse från tillägget av sådan anledning föreligger inte. Inte heller i övrigt har framkommit någon grund för att undanröja skattetillägget. Med hänvisning till det anförda har skatteverket haft fog för sitt beslut att påföra den särskilda avgiften. - P.W. fullföljde sin talan såvitt avsåg skattetillägg. Skatteverket bestred bifall till överklagandet. Kammarrätten i Jönköping (2006-09-12, Hessmark, Andersson-Jarl, Löfgren, referent)anförde följande. P.W. har felaktigt redovisat en kapitalförlust vid avyttring av aktier i fåmansaktiebolag Swetech i Karlskoga AB till ett nytt av honom delägt fåmansaktiebolag Swetech Förvaltnings AB. Fråga i målet är om denna felaktiga redovisning är en sådan oriktig uppgift som innebär att han skall påföras skattetillägg. För att P.W. inte skall påföras skattetillägg på grund av denna felaktighet måste de i deklarationsmaterialet föreliggande motstridiga uppgifterna - vid en normal granskning av materialet - ge anledning för Skatteverket att misstänka både att försäljningen skett till ett närstående bolag och att köpeskillingen varit för låg. - Kammarrätten gör följande bedömning. - P.W. har till sin deklaration bifogat K4- och K10-blanketter. I K10-blanketten för det avyttrade bolaget Swetech AB har han redovisat aktieförsäljningen varvid han angivit försäljningspriset till en krona. Kammarrätten noterar att han på denna blankett endast angivit bolagets organisationsnummer, bolagets namn saknas således. Den uppkomna kapitalförlusten har överförts till första sidan på blankett K4. På en bilaga till denna blankett har P.W. angivit bl.a. följande. "Jag har dessutom under året sålt mitt innehav i SweTech i Karlskoga AB till nytt bolag SweTech Förvaltnings AB. Aktieutdelning i SweTech Förvaltnings AB har utgått med ??? för vilken ingen preliminärskatt dragits." Denna text är särskilt gråmarkerad. Vidare har han på denna bilaga gråmarkerat texten "Försäljning av aktier i SweTech AB Upplysningar av Terje BDO". Förutom ovannämnda blankett K 10 har Per Wahlström bifogat ytterligare en blankett K 10. Även på denna blankett anges endast bolagets organisationsnummer och således inte dess namn. Såvitt framgår avser denna blankett K 10 SweTech Förvaltnings AB. På denna blankett är förkryssat att ägaren inte har avyttrat någon egendom till bolaget. - En uppgift om en avyttring av aktier för en krona medför inte i sig att Skatteverkets utredningsskyldighet väcks. Inte heller kan denna uppgift tillsammans med övriga ovannämnda av Per Wahlström lämnade uppgifter i deklarationen vara så uppseendeväckande att det framstår som uteslutet att Skatteverket skulle godta den ifrågavarande kapitalförlusten utan ytterligare utredning. - Grund för att påföra P.W. skattetillägg föreligger således och då skäl för befrielse från skattetillägget inte framkommit skall överklagandet avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - P.W. överklagade och yrkade i första hand att det påförda skattetillägget skulle undanröja och i andra hand att det sattes ned till en fjärdedel. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Till inkomstdeklarationen har han bifogat K10-blanketter för sina bolag SwETech i Karlskoga AB och SwETech Förvaltnings AB. I bilaga till K4-blanketten har han dessutom lämnat en extra upplysning om att han sålt sina aktier i det ena bolaget till det andra. Eftersom han upplyst om att försäljningen av aktierna skett till ett av honom delägt bolag måste det ha varit uppenbart för Skatteverket att bestämmelserna i 53 kap. 2 och 3 §§ IL skulle beaktas. Av den K10-blankett som avser SweTech i Karlskoga AB framgår vidare att han fått utdelning på aktierna med 213 120 kr samma år som de såldes. Att ett bolag som delar ut belopp i den storleksordningen någon månad därefter i princip skulle sakna marknadsvärde är så pass osannolikt att Skatteverket måste anses ha ett ansvar att utreda om han verkligen beaktat nyss nämnda bestämmelser i IL. Om Skatteverkets utredningsskyldighet inte anses väckt borde skattetillägget i vart fall sättas ned till en fjärdedel eftersom skattetilläggets storlek, 28 000 kr, framstår som oproportionerlig. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. I förevarande mål består felaktigheten i att P.W. lagt ett försäljningspris om en krona till grund för sin beskattning trots att marknadsvärdet på de sålda aktierna översteg aktiernas omkostnadsbelopp. De lämnade uppgifterna har inte gett Skatteverket någon anledning att ifrågasätta att försäljningspriset inte motsvarade aktiernas marknadsvärde. Det är denna omständighet som bör vara av avgörande betydelse när det ska bedömas om det uppkommit någon utredningsskyldighet för Skatteverket. Det är inte rimligt att utredningsskyldigheten ges en så vid tillämpning att den i ett fall som det förevarande omfattar även omständigheter som det över huvud taget inte funnits anledning att ifrågasätta i deklarationen. P.W:s felredovisning framstår inte som ursäktlig. Inte heller framstår det som oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp. - Regeringsrätten (2009-04-23, Nordborg, Fernlund, Brickman, Knutsson, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 53 kap. 2 och 3 §§ IL framgår att om en fysisk person överlåter en tillgång mot en ersättning som understiger såväl tillgångens marknadsvärde som dess omkostnadsbelopp till ett bolag som han äger aktier i ska den överlåtna tillgången anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre. - Enligt 5 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324), TL, ska en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen. Av andra stycket samma paragraf framgår att en uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska heller inte anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. - Av 5 kap. 14 § första stycket TL följer att den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel. - P.W. har sålt aktier med ett omkostnadsbelopp på 303 900 kr för en krona till ett av honom delägt bolag och har med anledning av försäljningen yrkat avdrag för kapitalförlust med 303 899 kr. Vad aktierna hade för marknadsvärde vid försäljningen framgår inte. Det har emellertid inte gjorts gällande att det var lägre än omkostnadsbeloppet. Aktieförsäljningen utgjorde därmed en sådan underprisöverlåtelse som omfattas av bestämmelserna i 53 kap. IL. Av dessa bestämmelser följer att aktierna ska anses avyttrade mot en ersättning som motsvarar det lägsta av aktiernas omkostnadsbelopp och marknadsvärde. Per Wahlström har således saknat rätt till det yrkade avdraget och frågan i målet är om Per Wahlström har lämnat oriktig uppgift med avseende på aktieförsäljningen. - Regeringsrätten konstaterar inledningsvis att de uppgifter som P.W. har lämnat i deklarationen om erhållen ersättning och om aktiernas omkostnadsbelopp inte, såvitt framkommit, i sig är felaktiga. En oriktig uppgift kan emellertid också bestå i att den skattskyldige har utelämnat en uppgift som är nödvändig för att åsätta honom en riktig taxering. Per Wahlström har inte lämnat någon uppgift om aktiernas marknadsvärde och inte heller upplyst om att aktierna sålts till underpris. Uppgiften om att aktierna sålts för en krona indikerar varken i sig eller tillsammans med uppgiften om att han under året mottagit utdelning på aktierna att dessa haft ett annat marknadsvärde än just en krona. Inte heller övriga uppgifter i deklarationen är motsägelsefulla i detta hänseende. Med anledning härav kan de lämnade uppgifterna inte anses så orimliga att det framstår som närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha följt deklarationen utan närmare utredning. P.W. har därför lämnat en sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. - Nästa fråga i målet är om det föreligger skäl att befria honom helt eller delvis från det påförda skattetillägget som uppgår till 28 000 kr. I detta avseende noterar Regeringsrätten att aktieförsäljningen har skett som ett led i en omstrukturering med anledning av att en annan delägare ville utträda ur bolaget. Reglerna om underprisöverlåtelse i 53 kap. 2 och 3 §§ IL kan inte anses särskilt komplicerade. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit beträffande P.W:s uppgiftslämnande framstår den oriktiga uppgiften inte som ursäktlig. Inte heller framstår det som oskäligt att ta ut skattetillägg med fullt belopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2009-03-18, Hammarström)