RÅ 2009 not 62

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs inte ha partshabilitet i mål om resning / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning): Resning / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte då ansökan om resning avvisades därför att sökandena saknade partshabilitet / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte i resningsmål där ansökan avvisades därför att sökanden saknade partshabilitet

Not 62. Ansökan om resning av AB Harge Bruk i mål ang. återställande av försutten tid. - AB Harge Bruk ansökte genom R.L. om resning i Regeringsrättens mål nr 4146-2000 angående återställande av försutten tid m.m. I beslut den 19 juni 2008 i mål nr 4009-07 avvisade Regeringsrätten ansökningen med hänvisning till att R.L. inte styrkt sin behörighet att föra bolagets talan. - Bolaget genom R.L. och A.L. klagade härefter över domvilla i Regeringsrättens nämnda beslut och anförde bl.a. följande. Grovt rättegångsfel har förekommit eftersom bolaget är avregistrerat och saknar likvidator och förvaltare och det därför omöjligen gått att uppfylla de krav som Regeringsrätten ställt. Det bör beaktas att R.L. och A.L. representerar en aktiemajoritet i bolaget. Rätten till omprövning av det aktuella beslutet har stöd i 2 kap. 23 § regeringsformen och i Europadomstolens och EG-domstolens praxis. Förhandsavgörande från EG-domstolen bör inhämtas. -Regeringsrätten (2009-04-24, Sandström, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar ansökningen som en ansökan om resning i Regeringsrättens mål nr 4009-07. - Enligt vad som framkommit i mål nr 4009-07 har bolaget tidigare varit försatt i konkurs som avslutats utan överskott år 2000. Därmed ansågs bolaget upplöst enligt 13 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385); motsvarande bestämmelser finns nu i 25 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551). Att bolaget är upplöst bekräftas av de uppgifter som R.L. och A.L. lämnat i det nu aktuella målet. Fråga uppkommer då om bolaget ändå kan föra talan i målet, dvs. om bolaget har partshabilitet. För att avgöra den frågan behövs inget förhandsavgörande från EG-domstolen. - Ett aktiebolag som upplösts efter konkurs som avslutas utan överskott anses som huvudregel sakna partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag. Det har inte kommit fram någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln ska göras i detta fall. Ansökningen om resning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår begäran om att förhandsbesked ska inhämtas från EG-domstolen. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 2009-03-18, Hanson)